Criteria jacht en scha­de­be­strijding bij bijzondere weers­om­stan­dig­heden


22 april 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 april 2009, ter behandeling van het de beleidsnotitie Flora- en faunawet 2009,

Constaterende dat
- het Faunafonds adviseert om criteria voor sluiting van activiteiten in het kader van jacht en schadebestrijding bij bijzondere weersomstandigheden vooraf vast te leggen;

Overwegende dat
- bij bijzondere weersomstandigheden de termijn om overleg te voeren kort is;
- hierdoor de mogelijkheid bestaat dat te laat actie wordt ondernomen waardoor het voortbestaan van populaties in het gevaar kan komen;

Verzoeken het college
- om binnen 6 maanden een voorstel te presenteren inzake sluiting van jacht en schadebestrijding bij bijzondere weersomstandigheden waarin duidelijke criteria zijn opgenomen,

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer