Campagne 10:10


13 oktober 2010

'Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 13 oktober 2010, ter behandeling van de programmabegroting 2011,

Constaterende dat:
“In de begroting veel aandacht wordt geschonken aan het thema Energie en Klimaat en hierbij de vermindering van de uitstoot van CO2 een van de hoofdlijnen van het energieprogramma is.”

Overwegende dat:

-De begroting nauwelijks aandacht schenkt aan energiebesparing en vermindering van de CO2 uitstoot in 'eigen huis,'
-de campagne 10:10 een initiatief is om in 2011 10% te besparen op energie en CO2 uitstoot voor particulieren, organisaties en bedrijven,
-deelname van de Provincie Groningen aan de campagne 10:10 een bijdrage levert aan het programma Energie en Klimaat en een positief signaal is voor de inwoners van Groningen.

Verzoeken het college:
- Zich aan te sluiten bij de campagne 10:10 en dit op de website te vermelden
- de resultaten via de provinciale website te communiceren.

En gaan over tot de orde van de dag.”

A.A.Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, GL, PvhN, D66, PvdD

Tegen

CDA, CU, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer