Aanplant van robi­nia­bossen in Belling­wedde


17 november 2010

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 17 november 2010,

Overwegende dat

  • burgers van Bellingwedde zich tot de Provinciale Staten hebben gewend met het verzoek de gerezen problemen na de aanplant van robiniabossen in Bellingwedde te helpen oplossen;
  • de wettelijke taken van de Provincie slechts betrekking hebben op het flora-en faunabeleid en de asbestbestrijding;
  • Provinciale Staten zich niet op het beleidsterrein van de gemeenten willen begeven;
  • door Provinciale Staten in de commissievergadering van mei 2010 echter wel unaniem een moreel appel op B&W van Bellingwedde is gedaan om actie te ondernemen, teneinde deze kwestie eindelijk op te lossen en hun rol naar behoren te vervullen;
  • de Nationale Ombudsman naar aanleiding van een klacht van de heer Geenhuizen en later van de heer Kor in 2009 een uitvoerig onderzoek heeft ingesteld, dat op 8 juli 2010 gevolgd werd door een brief met aanbevelingen;
  • de bemiddelingspoging van de Commissaris van de Koningin Max van den Berg niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid;

Constaterende dat

  • de Nationale Ombudsman op 29 oktober 2010 het dossier in handen heeft gelegd van de gemeenteraad am zich hierover een oordeel te vormen, wegens manifest gebrek aan medewerking van de zijde van het gemeentebestuur en ondanks eerdere toezeggingen aan hem gedaan.

Verzoeken hun collega-volksvertegenwoordigers van Bellingwedde,

  • hun controlerende rol inzake het Robiniadossier waar te maken door een grondig onderzoek in te stellen en de gerezen problemen op te lossen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Anja Hazekamp
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, GroenLinks, PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, VVD, ChristenUnie, PartijvoorhetNoorden, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer