Bijstand voor Bijstand


24 september 2015

Titel motie : Bijstand voor bijstand

Datum PS : 23 september 2015

Onderwerp : Vergroten van de kansen voor bijen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Begroting 2016

Constaterende dat:

- De sterfte onder honingbijen afgelopen winter met 18% weer hoog was ondanks gedane inspanningen;

- De bijenhouderij niet in staat is de problemen zelfstandig op te lossen;

- De oorzaken van de honingbijsterfte ook de wilde bijensoorten en andere bestuivers treffen;

- Een coalitie van de Natuur en Milieufederatie Groningen, LTO projecten en Landschapsbeheer Groningen aan de problemen werkt, maar geen ijzer met handen kan breken

Overwegende dat:

- Het belang van de bij voor de voedselketen en de biodiversiteit onverminderd hoog blijft;

- Voornoemde maatschappelijke organisaties graag meer zouden willen doen, zoals een maatwerkadvies voor gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties, het betrekken van meer bedrijven met een aanzienlijk oppervlak en een eigen bijenexpert voor agrarische natuurverenigingen;

- Dit college in wil zetten op een toekomstbestendige agrarische sector met behoud van natuur en landschap en vergroting van de biodiversiteit;

- Natuur en daarmee biodiversiteit een kerntaak van de provincie zijn geworden

Roepen Gedeputeerde Staten op:

1. De samenwerking met de NMF Groningen, LTO projecten en Landschapsbeheer Groningen op dit punt verder te intensiveren en te verbreden;

2. de hiervoor benodigde middelen uit de vrij besteedbare begrotingsruimte te halen;

3. de staten jaarlijks van de inspanningen en resultaten op de hoogte te houden en gaan over tot de orde van de dag! Kirsten de Wrede Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer