Amen­dement preven­tieve maat­re­gelen


14 december 2016

Amendement : Amendement preventieve maatregelen

Datum PS : 14 december 2016

Onderwerp : Natuurvisie provincie Groningen en Verordening natuurbescherming provincie Groningen

Provinciale staten van Groningen in vergadering bijeen op 14 december 2016 ter behandeling van de Verordening Natuurbescherming;

Besluiten:

Vast te stellen de Verordening natuurbescherming provincie Groningen met dien verstande dat:

In Artikel 5.4 Eisen aan faunabeheerplan, onderdeel g, de tekst:

“per diersoort een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken en schade te voorkomen;”

wordt vervangen door:

“per diersoort een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken en schade te voorkomen, daarbij moet in ieder geval worden onderbouwd waarom preventieve maatregelen niet als bevredigend kunnen worden beschouwd en in hoeverre de gevraagde handelingen effectiever zijn dan preventieve middelen;”

Toelichting:

Het is wenselijk om zo veel mogelijk minst ingrijpende middelen in te zetten zoals preventieve rasters, verjaging, enzovoort. Wanneer toch wordt overgegaan tot andere dan preventieve handelingen of zelfs onverhoopt het planmatig doden van dieren ter voorkoming van schade, dan dient de noodzaak hiervan te worden onderbouwd. Hierbij kan tevens worden afgewogen, welke schade er nu precies is. Soms blijkt er onvoldoende recente schade. In dat geval kunnen preventieve maatregelen als bevredigend worden beschouwd. Ook dient te worden onderbouwd in hoeverre de gevraagde handelingen effectiever zijn dan preventie.

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

D66, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PVV, SP

Tegen

CDA, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer