Woord­voering PS ener­gie­tran­sitie, gezond­heids­klachten COA en mijnraad


11 juli 2018

Voorzitter, drie zaken die direct te maken hebben met de energietransitie.

  1. De grootschalige biomassa.

De Partij voor de Dieren denkt dat het goed is om te onderzoeken welke duurzame biomassa er werkelijk is in onze provincie en hoe deze zo efficiënt mogelijk kan worden toegepast.


Ook lijkt het ons slim te onderzoeken op welke wijze duurzaam plantaardige biomassa kan worden geproduceerd. (Daarom deze motie)


1.Ons tweede punt heeft te maken met het rapport van de SER “investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie”. Er is volgens het rapport een oplopend tekort aan geschoold personeel.

De SER roept op tot het snel scholen van mensen, zodat de energietransitie niet door gebrek aan werknemers vertraagd wordt. Eén van de groepen die zij noemt zijn Statushouders.


Een groep waarvan volgens de COA ongeveer een derde hoog opgeleid is. Toch zitten velen zonder werk.


We hebben daar aan het college schriftelijke vragen over gesteld.

Als antwoord op een vraag van ons, heeft het college geantwoord dat zij eventueel bereid is om bij de uitvoerders van het 1000-banenplan aan te kaarten of de mogelijkheid bestaat om voor deze doelgroep en project te starten met het oog op de sector “energietransitie”.

Heeft de gedeputeerde dat inmiddels gedaan of kan deze toezeggen dat dat alsnog gebeurt?

  1. En dan het laatste punt. Het lijkt wel of bedrijven het voor het zeggen hebben in onze provincie als het gaat om het plempen van enorme zonneparken. Nu staan bewoners uit Stadskanaal weer met de handen in hun haar en vrezen een park van 200 ha.

Voorzitter we zijn een groot voorstander van duurzame energie, ook van zonne-energie… maar wel met verstand en draagkracht.


Onze vraag: Is het mogelijk en zo ja, is het college bereid een voorbereidingsbesluit te maken, waarmee de wildgroei van dit soort parken onmogelijk wordt gemaakt. En kan zij, en zo ja, is zij daartoe bereid t.z.t. een Provinciaal Inpassingsplan te maken, waarbij dan duidelijk de spelregels worden neergelegd voor het plaatsen van zonne-parken op het platteland. Wat ons betreft altijd in overleg met bewoners, lokale coöperaties, en met plussen voor natuur, milieu, mens en dier.


3.d. Onafhankelijk onderzoek gezondheidsklachten COA

Voorzitter,

We hebben volgens het rapport nog te maken met een paar plekken waar Barium boven interventieniveau zit, en waarbij een risico voor het ecosysteem niet wordt uitgesloten.

We hebben volgens een oud medewerker van het waterbedrijf Waprog te maken met een Masterplan dat boven op een gedumpte wijk is gebouwd.

En tenslotte hebben we tijdens de laatste commissie een doodzieke man gehoord, die vertelde een medisch rapport te hebben, waarin staat dat hij ziek is geworden door metaalvergiftiging. Hij gaat er mee naar de rechter.

Voorzitter,

Volgens de oud-medewerker van de Waprog zijn waarnemingsfilters een goed middel om toekomstige problemen in de diepe ondergrond te monitoren. Het plaatsen of laten plaatsen van dit soort filters is toch het minste wat we kunnen doen op een plek waar bewezen veel rommel is gestort en zo ontzettend veel mensen wonen en werken!

En daarom deze motie.


Advies Mijnraad

Voorzitter, het lijkt wel of de minister met de volledige mijnraad naar Lourdes is geweest.

Eerst meer dan 100.000 huizen die versterkt moesten worden, toen 22.000. Vervolgens 5000, nu 1500. Nog even en Groningen is door de bedevaart van onze minister volledig genezen.

Dan, de context waarin het college het advies van de mijnraad uitlegt… In hoeverre is dat ook in lijn met de visie van het ministerie van EZ? Graag een reactie!

Met het uitspreken van de mening dat de Partij voor de Dieren niet voor een stikstofinstallatie is, spreken we ook met meer nadruk dan ooit uit dat er een parlementaire enquête moet komen!

Kunnen we ervan uitgaan dat het college nog steeds achter de daarover aangenomen motie 157 van twee jaar geleden staat? (Alleen VVD was tegen)

Graag een reactie!