Woord­voering A.Voerman partiële herziening omge­vings­ver­or­dening


16 maart 2016

Voorzitter, dit huis zal straks kiezen voor een partiële herziening van de omgevingsverordening ten behoeve van het economisch welzijn van twee bedrijven, megastallen voor respectievelijk 2000 en 1000 koeien. Het welzijn van duizenden dieren wordt hier aan ondergeschikt gemaakt.

De Partij voor de Dieren moet met veel verdriet en zorg voor het welzijn van al die koeien en kalveren, haar en hun verlies slikken... Maar we beloven u, dat onze strijd doorgaat! We zijn tegen iedere vorm van uitbuiting van dieren... Tegen megastallen, tegen bio-industrie! We achten het dier zeer hoog... zeer waardevol .....en dus ook waard om voor te vechten.

Voorzitter, we hebben een motiedebat aangevraagd: Onze motie richt zich op toekomstige situaties, het richt zich op de belofte van dit college om open te staan voor de mening van de inwoners van deze provincie.

Wij zouden graag zien dat bij ingrijpende veranderingen in de leefomgeving, daar - waar de provincie op één of andere wijze toestemming moet verlenen - , de inwoners - vooraf - goed geïnformeerd worden en er ook voor hen - vooraf - een mogelijkheid wordt geschapen om serieus mee te praten over de plannen.

Ook willen we u vragen, dat u - voordat u zo'n zwaarwegend besluit neemt - serieus overleg voert met de Natuur- en milieufederatie Groningen en - indien de bouw plaatsvindt in de buurt van natuurgebieden, - ook met de beheerder van dat gebied.

Dit zou wat de Partij voor de Dieren betreft moeten gelden voor stallen die nieuw komen of uitbreiden boven de 2 ha, voor grootschalige industriële bedrijven, voor mestvergisters, voor windmolens enz.

We hopen dat de mening van omwonenden en natuurorganisaties net zo zwaar gaan meewegen als de mening en de wens van een ondernemer en daarom deze motie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer