Woord­voering A. Voerman bij Herzien Ontwerp Omge­vings­visie- en veror­dening


16 december 2015

PS-vergadering 16 december 2015, punt 3.a. Voordracht Herzien Ontwerp Omgevingsvisie- en verordening

Voorzitter,

Ondanks een aantal goede keuzes voor de ecologische waarden in onze provincie, overheerst toch het gevoel dat de economie de boventoon voert. En juist die nadruk op economie berokkent de natuur en de mensheid de grootste schade.

De Partij voor de Dieren heeft haar bestaan te danken aan een tegenbeweging, die zich bewust is geworden, dat dit niet langer zo kan. We hebben maar één planeet en daar moeten we verschrikkelijk zuinig op zijn. Daarbij heeft ieder dier het recht op een goed leven en een natuurlijk bestaan. Menselijk welzijn is daarnaast niet één op één te vertalen naar welvaart. Geld kan je niet inademen, schone lucht wel.

De bio-industrie is dieronterend en een belangrijke veroorzaker van de opwarming van de aarde en het verlies van de biodiversiteit. In alle opzichten voor dier en milieu onacceptabel; 4ha-stallen vallen daaronder, het is bio-industrie, ook met een groen sausje dat Groninger Verdien Model heet en we begrijpen werkelijk niet hoe partijen als GroenLinks en de SP hierin mee kunnen gaan. Voorzitter, wij willen het college vragen in ieder geval een paar zaken duidelijk te regelen in de omgevingsvisie.

Zo zijn er gemeentes die een kleiner bouwblok als maximum wensen. Wij vragen u de wens van de gemeentes in hun bestemmingsplannen als leidend te respecteren. Wij zijn om die reden blij met het amendement van de SP. Voorzitter, in de omgevingsvisie wordt de groei van de intensieve veehouderij op slot gezet, terecht! Wij zouden echter graag een omgekeerde beweging zien in onze provincie. Het stimuleren van de bestaande intensieve veehouderij om juist kleiner te worden en biologisch te gaan produceren. Het stimuleren tot een anders denken en doen. En daarom deze motie (Motie 1 - https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-stimuleren-intensieve-veehouderij-richting-biologische-bedrijfsvoering)

Voorzitter, we missen in de provinciale omgevingsverordening de bescherming van de kernkwaliteiten van de Waddenzee als stilte, duisternis en openheid en zouden die graag in de verordening opgenomen zien. (Motie 2 - https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-bescherming-kernkwaliteiten-waddenzee)

Voorzitter, als het om energie gaat, zien we terecht veel nadruk op de transitie naar duurzaamheid. Windmolens op de dijken zijn echter geen goede keuze. Een uiterst vogelrijk gebied, de kustlijn als trekgebied voor vogels en vleermuizen - windmolens daar, betekent veel, heel veel slachtoffers. Bij bestaande en niet meer terug te draaien parken zouden we graag mitigerende maatregelen zien als een vogelradar. (Motie 3 -aangehouden na toezegging gedeputeerde - https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-vogelradars-op-windmolens-zeedijk)

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer