Wind­mo­len­parken


25 januari 2012

Voorzitter,
Zoals wij ook in de vergadering op 12 januari hebben laten weten is de fractie van de Partij voor de Dieren een groot voorstander van windenergie. Wij vinden het van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in duurzame energie want wij willen zo snel mogelijk onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Door andere partijen is tijdens de vergadering aangegeven dat het van belang is om op zoek te gaan naar nieuwe plekken in de provincie Groningen waar mogelijkheden zijn om windmolens te plaatsen. Dit omdat er veel weerstand is tegen de geplande windmolens aan de N33. Wij vinden het ook van belang dat er draagvlak is bij de omwonenden van gebieden waar windmolenparken worden geplaatst en sluiten ons daarom aan bij de partijen die pleiten voor het zoeken naar alternatieve locaties.


Ik zal verder alleen nog kort herhalen wat onze verdere standpunten zijn, zoals we die eerder hebben verwoord in de vergadering van 12 januari:
- Wij vinden het van groot belang dat grondig wordt gekeken waar windmolens worden geplaatst. Voorkomen moet worden dat ze worden geplaatst in de belangrijke trekroutes van vogels. Ook moet zeer kritisch worden gekeken als er wordt overwogen om windmolens te plaatsen in natuurgebieden. Ditzelfde geldt voor windmolens op zee. In ieder geval tijdens het plaatsen van windmolens ontstaat er grote overlast voor de dieren in de zee. Een nieuwe ecologische beoordeling is bij elke aanpassing op het nu staande beleid wat ons betreft daarom noodzakelijk.
- Tot nu toe worden windmolens in Groningen gecentreerd in industriële gebieden. Hiermee zijn wij het zeer eens.
- Wij stellen voor om compensatie te bieden aan de bewoners die in de buurt van windmolens wonen in de vorm van een zeer gunstig tarief voor groene stroom. Het gevoel van overlast zal daardoor mogelijk afnemen. Niet zoals nu gebeurt op een veel te laat moment, zodat mensen het ervaren als omkopen, maar meteen bij het begin van het maken van plannen.
- Het is van belang dat de provincie Groningen gaat nadenken over hoe in zonne-energie te investeren.
- Tenslotte zijn wij van mening dat er ook meer aandacht zou moeten worden besteed aan het minder verbruiken van energie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer