Wijziging water­schapswet (2)


22 januari 2008

Uit de Statencommissie Omgeving en Milieu
23 januari 2008

Onderwerp: Wijziging waterschapswet

Voorzitter, in juni is door deze commissie al uitvoerig gesproken over
de waterschapsreglementen. De Partij voor de Dieren heeft toen twee punten aangegeven. Allereerst maken wij ons zorgen over het democratisch gehalte van de waterschapsbesturen. Daarom zou de Partij voor de Dieren het aantal ingezetenen zo hoog mogelijk willen houden en het aantal geborgde zetels zo laag mogelijk.

De Partij voor de Dieren heeft destijds ook ingebracht dat de belangen van de natuur binnen de geborgde zetels beter vertegenwoordigd moeten worden binnen de waterschappen. Natuurwaarden hebben een grote maatschappelijke betekenis en zijn van groot belang voor de instandhoudingdoelen van planten en dieren. Te zien is dat de voorliggende reglementen, met vier zetels voor landbouw, twee voor bedrijven en één voor natuur, op geen enkele wijze aan deze belangen van natuur en landschap dan wel aan de aangenomen motie tegemoetkomen. Dat heeft tot gevolg dat de natuurbelangen altijd het onderspit zullen delven. Daar worden op hun beurt allerlei dieren de dupe van. Te denken valt aan de gevolgen voor watervogels, weidevogels, vissen en muskusratten. Dhr. Bleker noemde zoeven al de grote vissterfte in het verleden.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is niet blij met dit voorstel. In de toelichting van het voorstel wordt aangegeven dat de verdeling alleen wordt gebaseerd op de economische waarde. Dat is wat de Partij voor de Dieren betreft niet terecht. Het belang moet worden afgewogen op basis van meer dan alleen de waarde van de grond. Bovendien denkt de Partij voor de Dieren dat de economische waarde van de natuur, die er ook zeker is, te laag is ingeschat. Wij zouden graag een onderbouwing willen zien van de gedeputeerde hoe die berekening tot stand is gekomen, zeker omdat er in de werkgroep Landschap ook reeds veel over is gesproken. Er zijn rapporten waarin allerlei berekeningen staan over hoe je de economische waarde van natuurgebieden zou kunnen berekenen. Dat is dus een deel van het belang, dan is nog niet het maatschappelijk belang meegenomen. Wanneer de economische en maatschappelijke waarde van natuur samengevoegd zou worden, zou het belang van de natuur wat de Partij voor de Dieren betreft zelfs nog een derde zetel rechtvaardigen. Een verdeling van 2-2-3 zou dan ook de voorkeur van de PvdD hebben. De Partij voor de Dieren kan echter ook goed leven met de verdeling 3-2-2, zoals die ook in de motie die afgelopen zomer is aangenomen, staat. De verdeling 4-2-1, zoals die in het voorstel staat, is voor de Partij voor de Dieren onacceptabel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer