KRW- Adviesnota Schoon en Gezond water in Noord-Nederland (1)


22 januari 2008

Uit de Statencommissie Omgeving en Milieu
23 januari 2008

Onderwerp: KRW- Adviesnota Schoon en Gezond water in Noord-Nederland

De Adviesnota heeft als een van de doelen het verkrijgen
van schoon en ecologisch gezond water. Dat is een belang dat iedereen zal onderschrijven.
Het ambitieniveau van de Adviesnota is echter niet hoog genoeg om deze doelstelling uit de KRW daadwerkelijk te bereiken. Op dit moment is het zo dat de doelen gehaald zouden worden in 2020. Dat vindt de Partij voor de Dieren veel te laat, wij zouden eerder denken aan het behalen van het realiseren van de doelstellingen in 2015. De Partij voor de Dieren zou graag van de gedeputeerde vernemen of hij bereid is om daarvoor meer geld beschikbaar te stellen om deze doelen alsnog te realiseren, ofwel de gelden anders te verdelen binnen de nota.

Een tweede punt om schoon en ecologisch gezond water te bereiken, is wat de boeren allemaal kunnen doen. Er werd zo-even reeds gesproken over het mestbeleid. Boeren kunnen een grotere rol spelen bij schoon water en het verbeteren van de waterkwaliteit, ook door allerlei kleinere wateren te verbeteren. Boeren ervaren dat de instrumenten uit het Programma Beheer onvoldoende mogelijkheden bieden om deze kansen te benutten en de waterkwaliteit te verbeteren. De Partij voor de Dieren ondersteunt daarom de oproep van LTO, BoerenNatuur en de Milieufederatie Groningen om het instrument groenblauwe diensten binnen de KRWdoelen op te nemen. Ik wil hier graag een reactie van de gedeputeerde op. Door het instrument aan te bieden, zou ook een en ander gedaan kunnen worden aan de mest, want de Partij voor de Dieren betwijfelt wat in de nota staat, namelijk dat het nationale mestbeleid afdoende zou zijn om de provinciale doelen te halen. Daarom zou de Partij voor de Dieren nogmaals willen pleiten voor het instellen van de groenblauwe diensten en verder het instellen van mestvrije zones.

De Partij voor de Dieren zou voorts van de gedeputeerde willen vernemen of hij bereid is om de zogenaamde GEP’s (GEP = Goed Ecologisch Potentieel, de ecologische doelstelling per waterlichaam) zodanig vast te stellen, dat bijvoorbeeld een flexibel peil en het inlaten van gebiedsvreemd water zijn opgenomen. Niet alleen voor de grote wateren, maar zeker ook voor de kleine wateren, omdat die de basis leveren voor de waterkwaliteit van de grotere oppervlakken.

De Partij voor de Dieren wenst aan te sluiten bij de vraag van de PvdA op het gebied van onderzoek naar peilbeheer en disproportionele schade. De Partij voor de Dieren verzoekt om dat wat eerder te doen. Al met al kan gezegd worden dat het in de Adviesnota ‘haalbaar en betaalbaar’ is, maar wat de Partij voor de Dieren betreft is het zoals het nu geformuleerd is, niet wenselijk.

Voorts zouden wij graag willen weten of er gebieden zijn waar men eerder met flexibel peilbeheer zou kunnen beginnen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer