Wegver­binding Mensin­geweer-Winsum-Groningen


1 april 2008

Statencommissie Economie & Mobiliteit
2 april 2008

Wegverbinding Mensingeweer-Winsum-Groningen

De Partij voor de Dieren is blij dat de variant 4B, zoals die er oorspronkelijk lag, van tafel is. Deze plannen voor de nieuwe weg vanuit Groningen naar Noordwest-Groningen zouden een grote aantasting en bedreiging zijn voor het natuurgebied de Koningslaagte. Als men kijkt naar het stuk zoals dat er nu ligt, met het ‘bijplussen’ door het college van Gedeputeerde Staten, dan kan de Partij voor de Dieren in algemene zin zeggen dat zij blij is dat er compenserende maatregelen worden getroffen als er nieuwe wegen worden aangelegd.

Wanneer men echter kijkt naar wat die compenserende en mitigerende maatregelen precies inhouden, dan is dat wel heel vrijblijvend. Termen als ‘in principe’ overheersen daar. De huidige route ‘kan’ opgeheven worden. Het tracé ‘kan’ anders versmald worden. Er ‘kunnen’ faunatunnels worden aangelegd. Dat is wat ons betreft te vrijblijvend en zou veel beter moeten worden uitgewerkt.

Het belangrijkste punt waar de Partij voor de Dieren tegenaan loopt is de noodzaak van een en ander. Als wordt gekeken naar de MER zoals die er ligt, dan blijkt eigenlijk dat de vervoersproblemen ter plaatse ook op een andere manier kunnen worden opgelost. Volgens de Partij voor de Dieren moeten knelpunten in het wegennet in principe opgelost worden via compenserende maatregelen in de OV-structuur en bijvoorbeeld door het aanleggen van betere fietsverbindingen.

Als verder wordt gekeken naar de MER, is te zien dat – de SP refereerde daar ook al aan – dit keuzetracé afwijkt van de tracés die in de MER zijn onderzocht. Bovendien zijn ook – zo blijkt ook uit de brief van de Milieufederatie die daar nog eens de nadruk op legt – de doelstellingen die oorspronkelijk in de MER geformuleerd zijn, anders dan de huidige doelstellingen. Als men dan in het achterhoofd nog het rapport van De Noordelijke Rekenkamer heeft over toeristische projecten en het achterwege blijven van gedegen ecologisch onderzoek, vraagt de Partij voor de Dieren zich eigenlijk af of de hele MER voor dit tracé niet overgedaan zou moeten worden met de nieuwe doelstellingen en het nieuwe tracé. Op dit moment is namelijk helemaal niet inzichtelijk wat nu precies de gevolgen zijn van deze aanpassingen.

In elk geval staat voor de Partij voor de Dieren vast dat met de informatie zoals die nu bekend is – met het achterwege blijven van een noodzakelijke doelstelling, een gewijzigd tracé waarbij de effecten niet geheel zijn in te schatten en te vrijblijvende compenserende maatregelen – niet ingestemd kan worden met de keuze die GS hier hebben gemaakt. De Partij voor de Dieren spreekt haar voorkeur uit voor alternatief 2.

tweede termijn

De Partij voor de Dieren wil slechts ingaan op één punt, namelijk het feit dat gedeputeerde Bleker aangaf dat er maar een enkeling in deze Staten de noodzaak van de nieuwe weg ter discussie zou mogen stellen: alleen als ze het POP niet hadden goedgekeurd. Ik ben benieuwd hoe consistent dhr. Bleker zelf denkt te zijn, want hij weet toch ook wat er in het POP staat over verrommeling en de waardering van kwaliteiten van het open landschap.

De gedeputeerde zei verder dat al die compenserende maatregelen natuurlijk gewoon zouden kunnen worden uitgevoerd en dat dit heel uniek zou zijn. Een van de laatste punten die daarbij staat, is versnelde realisatie en verdere ontwikkeling van de EHS. Ik vraag mij af of dhr. Bleker kan inschatten hoe de belangstelling onder de grondgebruikers daar voor dit plan is en of, wanneer er gesproken wordt van aankoopstrategie terwijl de grondgebruikers daar niet blij mee zijn, er ook gedacht wordt aan onteigening.

Interessant voor jou

KRW- Adviesnota Schoon en Gezond Water (2)

Lees verder

Tracékeuze omlegging N355 bij Noord- en Zuidhorn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer