KRW- Adviesnota Schoon en Gezond Water (2)


5 februari 2008

Provinciale Staten
6 februari 2008


Voorzitter, de Partij voor de Dieren onderschrijft de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water volledig, namelijk: ecologisch gezonde wateren. Wij zouden ook graag zien dat deze doelstelling terug te vinden is in de adviesnota Schoon en Gezond Water en dat ook ecologisch gezonde wateren uiteindelijk het resultaat zullen zijn. We hebben daar op dit moment nog grote twijfels over.
Gezien de tijd zal ik een aantal punten samenvatten, omdat die al door andere partijen zijn genoemd. Bijvoorbeeld het ambitieniveau, wat vrij laag is, mestvrije zones, groenblauwe diensten, motie over significante schade en het flexibeler peilbeheer. Die moties hebben wij mede ondertekend en die ondersteunen wij dan ook volledig.

Voorzitter, Provinciale Staten moeten de doelstellingen vastleggen voor de verschillende waterlichamen in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Tot nu toe zijn in Groningen alleen de grotere wateren aangewezen en de kleinere wateren niet. Dat is jammer. Juist die kleine wateren zijn de haarvaten van het systeem en voeden de grotere wateren. U kunt zich voorstellen dat waneer er een slechte waterkwaliteit in kleinere sloten is, dan lukt het nooit om de grote wateren schoon te krijgen en om de doelstellingen die we daarvoor gedefinieerd hebben, te halen. We begrijpen best dat niet voor iedere sloot apart maatregelen beschreven kunnen worden. Toch vinden we het heel erg belangrijk dat maatregelen en doelstellingen worden vastgelegd, ook voor die kleinere sloten. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer