Uitbreiding concen­tra­tie­ge­bieden wind­molens


29 mei 2013

Voorzitter,
De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom zijn we groot voorstander van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind. Maar het plaatsen van windturbines kan niet altijd en overal. Wat ons betreft moet je niet alleen kijken naar directe gevolgen voor mensen en menselijke activiteiten, zoals ontwikkelingen in glastuinbouw en een helicopterhaven, maar vooral ook naar de effecten die windmolens hebben op natuurwaarden.
Wij betreuren het dat GS vasthoudt aan de drie concentratiegebieden en de uitbreidingslocaties hierop willen laten aansluiten. Temeer daar bij de locatiekeuze juist niet naar de natuurwaarden gekeken is voor de extra 100mw in Groningen. Wij maken ons daar grote zorgen over, met name wanneer we kijken naar de uitbreiding langs de waddenkust, de Emma- en de Eemspolder.

De Waddenzee is een internationaal beschermd gebied. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de vele miljoenen vogels die ieder jaar van het waddengebied afhankelijk zijn.
En juist vogels en windmolens is niet altijd een gelukkige combinatie. Vogels kunnen direct slachtoffer worden van windmolens wanneer door de wieken geraakt worden. Gelukkig zijn veel vogels zo slim om een windmolen te vermijden. En daardoor kunnen windmolens een grote barrière vormen op trekroutes, waardoor de vogels in problemen kunnen raken. Windmolens functioneren dan als een soort vogelverschrikker. En voorzitter, wij willen geen vogelverschrikkers in kwetsbare en waardevolle natuurgebieden voor vogels. Al helemaal niet als het speciaal is aangelegd of beschermd ten behoeve van vogels.

Andere dieren die vaak het slachtoffer worden van windturbines zijn de vleermuizen. Zij vliegen meestal niet tegen een windmolen aan, maar omdat ze wel dichtbij durven te komen, raken zij dermate beschadigd door de luchtdrukverschillen kort achter de rotor, dat ze hieraan kunnen overlijden. Bij een natuureffecten onderzoek dient daarom ook de vleermuizenpopulatie en trekroute onderzocht te worden.

Een ander aspect van windmolens op natuurwaarden is het vernietigen van leefgebieden van dieren.

Voorzitter, in tegenstelling tot enkele andere fracties zijn wij terughoudend over uitbreiding in de gemeente Groningen. Het gaat om een dichtbevolkt gebied, waarbij de kans op overlast voor mensen groot is. Dat komt het draagvlak niet ten goede. Dit zou je kunnen oplossen door burgerparticipatie, waar wij een groot voorstander van zijn. Maar voorzitter, zelfs dan zijn niet alle gebieden in de gemeente Groningen ook niet zonder meer geschikt. Neem bijvoorbeeld de omgeving van de vuilstort Stainkoeln of Meerstad. Tijdens interruptie van GroenLinks vroeg de D66 fractie hier ook al naar. Deze hele zone behoort inderdaad tot het laagveenlandschap met belangrijke natuurwaarden die een verbinding van de stedelijke ecologische structuur vormt en de EHS-verbinding Zuidlaardermeer – Midden Groningen. En waar hebben we het dan over? Bijvoorbeeld over de roekenkolonie in het wilgenbos langs het Winschoterdiep. Bijvoorbeeld over de zwaar beschermde heikikker en poelkikker die in een groot deel van het gebied aanwezig zijn. Denk aan de waterkwaliteit. Die is relatief hoog en mede als gevolg van kwel is het aantal soorten waterplanten zeer divers. De brede bermen herbergen een grote populatie beschermde orchideeën en andere zeldzame planten. Op de terreinen van de nabijgelegen Stainkoeln zelf komen ook een aantal bijzondere dieren voor: oeverzwaluwen, marters en ooievaars. En Verschillende vleermuissoorten gebruiken waterstructuren als Winschoterdiep en Oude Winschoterdiep als foerageer- en trekroute. Deze trekroutes zijn wettelijk beschermd. Behoud en versterking van deze zones is van groot belang. Al met al geen geschikte plek voor windmolens!

Voorzitter, samenvattend: de Partij voor de Dieren Vind het onverantwoord om effecten op natuurwaarden niet mee te nemen bij de locatiekeuze. Door te kiezen voor aansluiting bij bestaande windlocaties wordt de keuze onnodig beperkt. Met de voorgestelde locatiekeuzes langs de waddenkust en Emmapolder in de voordracht kunnen wij vanwege de schade aan natuurwaarden niet instemmen.

Dank u.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer