Subsidie project Lifelines en ERIBA- dier­proeven


12 januari 2010

Commissie Economie en Mobiliteit 13 januari 2010

Subsidie project Lifelines en ERIBA

Voorzitter, deze beide projecten hebben betrekking op gezond ouder worden. De Partij voor de Dieren vindt dit een belangrijk onderwerp. Wat ons betreft gaat dat veel verder dan onderzoek naar welvaartziekten. Ook preventie is hierbij van groot belang. De provincie zou bijvoorbeeld veel aandacht kunnen geven aan het voorkomen van welvaartziekten, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over de gevolgen van het eten van vlees bij het ontstaan van onder meer hart- en vaatziekten.

De Partij voor de Dieren heeft u al vaker gevraagd naar een aantal probleemgebieden bij door de provincie gesubsidieerd onderzoek. Denkt u maar eens aan het gebruik van proefdieren, het vrijkomen van nanodeeltjes en het genetisch manipuleren van planten en dieren. Het bleek steeds dat het niet mogelijk was om dit te beantwoorden, mede gezien de grote hoeveelheid en diversiteit in de onderzoeken. Dit was nu bij uitstek een onderzoek geweest waarbij dat heel goed te kwantificeren was. Ik zou dan ook graag van de gedeputeerde hier meer duidelijkheid over krijgen, alvorens wij kunnen instemmen met deze subsidie. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid voor samenwerking met de mouse-clinic. Deze term is nieuw voor mij, maar ik kan u verzekeren dat het hierbij niet gaat om een dierenartskliniek voor muizen. Integendeel.

Voorzitter, het project Lifelines is een prachtig voorbeeld van een groot epidemiologisch onderzoek over meerdere generaties. Dit biedt een schat aan informatie, zonder dat daarbij dieren gebruikt hoeven worden. Uit het summiere projectvoorstel kunnen we echter niet opmaken of er inderdaad weinig proefdieren gebruikt worden. Graag een reactie van het college hierop. Het project ERIBA baart ons nog meer zorgen. Niet alleen het gebruik van proefdieren in het onderzoek zelf, maar ook de spin-off. Wat zal de spin-off aan proefdiergebruik met zich meebrengen?

Wij zouden het geld namelijk liever steken in het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven. Niet, zoals enkele partijen hier zeggen, om de vooruitgang van de medische wetenschap te remmen, maar juist om deze voort te stuwen. Uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met alternatieven (op gebied van vervanging, verfijning en vermindering) van dierproeven in de Life Sciences blijkt dat dit resulteert in beter toepasbare kennis voor de gezondheid van de mens.
Juist wanneer we innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls geven, kunnen we voorkomen dat we in een achterhoedepositie terechtkomen op dit steeds belangrijker wordende onderzoeksterrein.

Voorzitter, u gaf zojuist aan dat de indieners van dit project graag een toelichting zouden geven aan deze commissie. De Partij voor de Dieren zou graag op dit aanbod in gaan. We zouden graag meer duidelijkheid willen over het diergebruik bij deze projecten. Daarnaast willen we graag van het college weten hoeveel dierproeven er bij deze projecten worden uitgevoerd. Wij zouden graag het volgende willen weten:
- Om welke diersoorten gaat het? Hebben we het bijvoorbeeld over fruitvliegjes, wormen, muizen, ratten, konijnen, varkens of katten?
- Om welke aantallen gaat het? Hebben we het over 10-tallen, duizenden of tienduizenden?
- Om welk type experimenten gaat het? Wat voor type handelingen moeten de dieren ondergaan? Worden ze hierbij ook genetisch gemodificeerd?

Voorzitter, daarnaast zouden we graag horen of het college bereid is om dit soort projecten vooraf zelf voor te leggen aan deskundigen op dit terrein, om een inschatting te kunnen geven van de beschikbare alternatieven voor het diergebruik en hierbij ook eens kritisch te kijken naar de spin-off van de projecten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het Nationaal Centrum voor Alternatieven in Utrecht of aan de commissies vallend onder ZonMw.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer