Rijks­struc­tuur­visie wind­energie Staten­ver­ga­dering


8 februari 2012

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren is een groot voorstander van windenergie.
Wij vinden het van groot belang dat er zo veel mogelijk wordt geïnvesteerd in duurzame energie want wij willen zo snel mogelijk onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Door andere partijen is tijdens eerdere vergaderingen over dit onderwerp al aangegeven dat het van belang is om op zoek te gaan naar alternatieve locaties in de provincie Groningen waar mogelijkheden zijn om windmolens te plaatsen. Dit omdat er veel weerstand is tegen de geplande windmolens aan de N33. Wij vinden het ook van belang dat er draagvlak is bij de omwonenden van gebieden waar windmolenparken worden geplaatst en sluiten ons daarom aan bij de partijen die pleiten voor het zoeken naar alternatieve locaties.

Verder zal ik kort onze verdere standpunten weergeven over dit onderwerp:
- Wij vinden het van groot belang dat grondig wordt onderzocht waar windmolens kunnen worden geplaatst. Voorkomen moet worden dat ze worden geplaatst in de belangrijke rust-, foerageer- of trekgebieden van vogels. Ook moet zeer kritisch worden gekeken als er wordt overwogen om windmolens te plaatsen in natuurgebieden. Ditzelfde geldt voor windmolens op zee.
In ieder geval tijdens de aanleg van windmolens op zee ontstaat er grote overlast voor de dieren in de zee. Volgens Dolphin Fund kunnen duizenden bruinvissen en dolfijnen doodgaan als gevolg van de bouw van de windmolenparken. Het laagfrequente geluid van de molens verstoort de leefsituatie van de dieren. Het kan tijdelijke doofheid, bloedingen in organen en stikstofbellen in de bloedbaan veroorzaken. Ook hun richtingsgevoel kan ernstig verstoord raken, omdat de dieren navigeren op geluid.
Kustvogels vliegen dichter bij de kust, zeevogels juist verder van de kust vandaan. Toekomstige parken zullen in verband met de zichtbaarheid verder in zee worden gebouwd en dus grotere gevolgen voor zeevogels hebben.
Voor andere dieren zal het windmolenpark overigens een veilige haven worden, aangezien er niet mag worden gevist.

Wij vinden het van zeer groot belang dat bij elke aanpassing aan het nu staande beleid (op land en op zee) een nieuwe ecologische beoordeling wordt gedaan naar de gevolgen hiervan voor dieren, in positieve en negatieve zin.

- Wij stellen verder voor om in alle gevallen compensatie te bieden aan omwonenden van windmolens in de vorm van een zeer gunstig tarief voor groene stroom. Een andere mogelijkheid is coöperatie vorming, zodat omwonenden mede-aandeelhouder kunnen worden en kunnen meedelen in de winst. Het gevoel van overlast zal hierdoor mogelijk afnemen.
Zulke opties moeten niet, zoals nu gebeurt, op een veel te laat moment komen, zodat mensen het ervaren als omkopen, maar direct bij het maken van de plannen waarbij omwonenden meteen serieus worden betrokken. Door iemand van KDE-energy werd in een vergadering wel aangegeven dat daar naar zou worden gekeken, maar hoe serieus dit wordt opgepakt, zodat dit werkelijk iets oplevert voor omwonenden bleef echter volstrekt onduidelijk.

- Ook de vraag hoe serieus KDE-Energy omgaat met de gevolgen van laag-frequent geluid werd niet erg concreet beantwoord.
Ik begrijp dat de Provincie in overleg is met verschillende bedrijven. Het is van belang dat bovenstaande punten worden meegenomen in deze gesprekken.
Energy Valley pleit voor een platform waar het rijk, provincies, gemeenten, ontwikkelaars en belangenverenigingen elkaar ontmoeten om tot afspraken te komen. Wij zijn voorstander van een platform, waarbij ook omwonenden worden uitgenodigd waardoor de kans groter wordt dat er draagvlak ontstaat bij omwonenden.
Dat windenergie een prachtige vorm van energie is waarmee we minder afhankelijk kunnen worden van fossiele brandstoffen blijft een feit.
De Partij voor de Dieren wenst dan ook dat het Rijk evenals de Provincie Groningen zal blijven streven naar het uitbouwen van het aantal windparken.
Wij onderschrijven de visie dat wij als provincie zelf onderzoek en daarna voorstellen moeten doen aan het Rijk, zodat niet het Rijk de besluiten neemt. Wij hebben dan ook samen met SP, CU en CDA een motie ingediend waarbij het College wordt opgeroepen om op korte termijn onderzoek te gaan doen naar geschikte alternatieve locaties voor windmolens.
Wij willen daaraan nog toevoegen dat wij wensen dat hierbij serieus rekening wordt gehouden met de gevolgen voor omwonenden maar ook voor dieren en de natuur.

Bedankt voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer