Programma Energie Staten­ver­ga­dering


8 februari 2012

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren is blij met de inzet die uit het programma Energie spreekt om een grote bijdrage te willen leveren aan de klimaatdoelstellingen en het reduceren van CO2. Maar we realiseren ons dat er eigenlijk geen sprake van een keuze.

We moeten wel, want, zoals in het rapport te lezen is, ik citeer: “De CO2-emissie zit in 2017 reeds op het maximum van acceptabele klimaatverandering”. Einde citaat. In gewone mensentaal: wij plegen roofbouw op de aarde en als we zo doorgaan maken we de aarde kapot!

De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat de ambities uit het programma Energie nog niet ver genoeg gaan en dat er daarnaast een aantal tegenstrijdigheden is tussen de wens om onze energievoorziening te verduurzamen, en de praktijk van alledag.

In mijn vorige bijdrage heb ik al laten weten dat de fractie van de Partij voor de Dieren een groot voorstander is van windenergie onder duidelijke voorwaarden, en wij zijn blij met de inzet hierop die ook uit het programma Energie spreekt

Maar tegelijkertijd wordt er vlijtig doorgebouwd aan de kolencentrale in de Eemshaven. RWE/Essent doet de gedurfde bewering dat hier schone en verantwoorde elektriciteit geleverd gaat worden. Echter uit kolen kan nooit schone energie gewonnen worden, ook niet als er wat biomassa bijgestookt wordt. Te midden van al deze duurzame plannen vinden we de te bouwen kolencentrale een smet die moet worden weggepoetst, de enorme bedragen die ermee gemoeid zijn kunnen beter geinvesteerd worden in een werkelijk toekomstbestendige energievoorziening.
We staan voor de opgave om duidelijke keuzes te maken, ook voor de generaties na ons, en doorgaan op de doodlopende weg van fossiele brandstoffen is wat de Partij voor de Dieren betreft geen optie.

In het programma is een belangrijke rol weggelegd voor groen gas en biomassa en wordt gesproken van duurzame biomassa. Bepaalde biomassa kan inderdaad duurzaam zijn, mits kritisch gekeken wordt naar de herkomst. In onze provincie wordt al op veel plaatsen mest vergist voor onder andere de produktie van groen gas.
De Partij voor de Dieren is van mening dat energie uit mest absoluut geen duurzame vorm van energie is. De grondstof komt namelijk uit een vervuilende en klimaatbelastende sector, de vee-industrie. Diverse onderzoeken van onder andere Wageningen concluderen dat energie uit co-vergisting van mest niet duurzaam is.
Het stimuleren van mestvergistingsinstallaties houdt het aantal dieren in de vee-industrie in stand, en kan zelfs leiden tot het houden van nog meer dieren als in 2015 de dierrechten worden vrijgegeven. Bovendien is de CO2 balans voor energieopwekking uit mest negatief. Voor rendabele co-vergisting is veel substraat nodig (bijvoorbeeld mais) wat monocultuur in de hand werkt.
Ook missen wij in het programma concrete stappen over de inzet van zonne-energie. Er wordt een toekomstbeeld geschetst dat in 2030, ik citeer: ‘slimme en decentrale netwerken voor de toepassing van zonne-energie zijn uitgerold’, einde citaat. Echter hoe deze doelstelling bereikt moet gaan worden blijft vaag.
Het is ons bijvoorbeeld niet duidelijk of de provincie ook een rol wil gaan spelen in die ontwikkeling of bij de stimulering van energie uit zon. Of wordt dit gezien als een aangelegenheid van de marktpartijen?

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van zonne-energie. Zonne-energie wordt steeds goedkoper en mede daardoor zal op langere termijn ook zonne-energie een grote bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarom dienen wij samen met Groen Links, D66, PvdA en VVD een motie in waarmee we het college willen oproepen het opwekken van zonne-energie te stimuleren. (de motie is aangenomen)

In de commissievergadering hebben wij al aangegeven dat energiebesparing een belangrijk deel van de oplossing is. De Natuur- en Milieufederatie geeft in haar brief aan dat dit in het programma een onderbelicht onderdeel is. Zij geven aan dat het Programma Energie niet kan zonder een stevige beleidslijn voor het stimuleren van energiebesparing in onder andere de industrie. Dit omdat de industrie in Groningen verantwoordelijk is voor bijna de helft van het totale energieverbruik.
Graag vragen wij de gedeputeerde dan ook of de provinciale overheid deze handschoen aan wil trekken en welke rol de provincie wil gaan spelen in het stimuleren van zuinig energieverbruik specifiek op dat gebied.

Verder hopen wij dat er meer druk gezet wordt op het bouwen van zuinige of zelfs CO2 neutrale gebouwen en hopen wij dat de mogelijkheden die er liggen voor decentrale energieopwekking verder uitgewerkt worden. Waarbij wij het van belang vinden dat burgers en bedrijven direct betrokken worden bij de oplossingen en niet slechts als energieconsument gezien worden, maar als participant in een toekomstbestendige energievoorziening.

Naast de motie zonne-energie steunen wij ook de in 2040 CO2-neutraal motie die door andere partijen is ingediend. Wij willen daarbij nogmaals benadrukken dat wij bio-massa uit mest daarbij afwijzen evenals energie uit kolen die zogenaamd groen wordt gemaakt.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer