Provin­ciale jaar­re­kening 2006


22 mei 2007

Commissie Omgeving en Milieu
23 mei 2007

Onderwerp: Provinciale jaarrekening 2006

Voorzitter,

Hoewel de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren geen deel heeft uitgemaakt van de Staten, heb ik toch een aantal vragen over het gevoerde beleid. Zeker ten aanzien van dieren en natuur.

Intensieve veehouderij
Allereerst de intensieve veehouderij. Er wordt opgemerkt in de Programmarekening dat ten gevolge van strengere milieuregels een roze invasie en uitbreiding van intensieve veehouderij kan worden voorkomen. Dat is onjuist. Sinds die tijd is de milieuwetgeving juist versoepeld. Het College stelt dan ook ten onrechte dat vestiging van nieuwe agrarische bedrijven in de provincie is uitgesloten. Veel Groningers hebben dat inmiddels in hun omgeving kunnen zien. In het zuidelijk Westerkwartier bijvoorbeeld zijn inmiddels meer kippenschuren dan houtwallen te zien en in het noordoosten van Groningen komt de ene na de andere aanvraag voor varkensstallen binnen. Het is inmiddels ook erg zichtbaar geworden op provinciale wegen waar vrachtwagens vol met varkens een triest, maar steeds algemener fenomeen worden. Is het College het eens is met de stelling dat het beleid niet heeft voldaan en dat de toezegging dat er geen intensieve veehouderij bij zou kunnen komen, onjuist is gebleken? Is het College bereid om in de toekomst de ruimtelijke beperkingen weer in ere te herstellen?

Muskusrattenbestrijding
Er worden bij de bestrijding uitermate dieronvriendelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt en de Partij voor de Dieren zou daarom willen voorstellen om de beschikbare financiele middelen in te zetten voor herstel van waterkeringen en preventieve maatregelen te treffen die waterkeringen adequaat kunnen beschermen.

In de Rekening is te zien dat in totaal ruim € 2.000.000 is uitgegeven aan muskusrattenbestrijding. Dat komt neer op een bedrag van bijna € 82 per rat. Overigens, als wordt gekeken naar de ene beverrat die gedood is, dan heeft die zelfs € 12.000 gekost. Het is niet helemaal duidelijk hoe dit geld wordt besteedt en of dit bedrag alle kosten dekt. Gaan deze kosten alleen over de apparaatkosten,
want die nemen het grootste deel van het bedrag in beslag, of zijn daar ook personeelskosten en andere kosten bij inbegrepen? Zo nee, kan het College dan aangeven wat de personeelskosten dan nog extra zijn?

Ecologische Hoofdstructuur
De Partij voor de Dieren maakt zich nog steeds grote zorgen over de realisatie van de EHS en de combinatie met agrarisch en particulier natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer is natuurlijk niet per definitie slecht, maar wat nu te zien is, is dat onder invloed van kleine percelen particulier natuurbeheer grootschalige natuurgebieden niet aan de orde zijn. Dit leidt tot het niet realiseren van een aantal natuurdoelen die gesteld worden.

Faunabeheer
Het Faunabeheerbeleid wordt in de Rekening ten onrechte Faunabeheersbeleid genoemd. Deze schrijffout geeft misschien wel precies aan waar de prioriteiten van de provincie in de afgelopen
periode lagen. De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat de evaluatie op dit moment nog niet klaar is. We hopen dat die evaluatie voor de behandeling van de Voorjaarsnota toch naar de Staten
toegestuurd kan worden. Naar de inhoud van de evaluatie kan op dit moment slechts worden gegist evenals naar de effecten van het beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd. Alle wijzigingen die men echter de afgelopen jaren heeft gezien, waren gericht op het behartigen van de belangen van jagers, niet op de belangen van boeren en al helemaal niet op de belangen van dieren. Dat betreurt de PvdD ten zeerste. Voorbeelden hiervan zijn de wijziging van beleid ten aanzien van knobbelzwanen en het onlangs verruimde beleid voor het verjagen en doden van ganzen. Gezien de ernst van de zaak willen wij van het College weten of zij in staat is om nog voor de behandeling van de Voorjaarsnota de evaluatie Faunabeheer naar de Staten te sturen.

Interessant voor jou

Provinciale Jaarrekening 2006 Biologische landbouw

Lees verder

Jaarrekening 2006 (Dag van Verantwoording)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer