Provin­ciale Financiën op langere termijn


17 november 2009

Ingelaste vergadering Statencommissie Bestuur en Financiën 18 november 2009

Provinciale Financiën op langere termijn

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het wel nodig is om 35 miljoen euro te bezuinigen. Inderdaad, we zitten in een crisis. Alle seinen staan op rood. Maar dan hebben we het niet over de financiële crisis. We halen de klimaatdoelen niet. De biodiversiteit staat zwaar onder druk, ook in Groningen. We hebben te maken met verdroging en met versnippering en de plannen met betrekking tot het behoud van onze natuur en landschap lopen achter op schema. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat in 2020 vrijwel geen enkel gesteld milieudoel gehaald zal worden. Ook in Groningen niet. Het gaat nu alleen over bezuinigingen, maar wat betekent dit voor onze ambities om te investeren in de EHS (Ecologische Hoofdstruktuur) en in landschappelijke waarden?
Wij vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in de EHS en in andere milieudoelen en ook in duurzame energie. Wij kunnen het redeneerschema van Gedeputeerde Staten aangaande de bezuinigingen volgen, maar wij zouden graag willen weten waarom is gekozen voor het uitvoeren van de wettelijke taken in plaats van wat wij allemaal belangrijk vinden. Waarop is die keuze gebaseerd? Wij investeren ook miljoenen in de aanpak van de financiële crisis en dat is ook geen provinciale taak.
In het stuk staat dat GS iets ziet in een benadering waarbij de leefbaarheid van bewoners centraal staat en waarbij ze focus aanbrengt op vraagstukken en regio's die de komende jaren het meest manifest zijn. De Partij voor de Dieren wil graag weten welke keuzes hier zijn gemaakt en hoe die tot stand zijn gekomen. Wij sluiten aan bij de vragen die gesteld zijn door de PvdA over sociaal-economische vraagstukken en met name over de rol van het CMO (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling).
Wij zijn niet tegen het verhogen van de opcenten, maar willen graag aan GS vragen dit gedifferentiëerd te doen, zodat zuinige auto's niet extra zwaar worden belast.
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om natuur en landschap. GS zegt dat ecologische monitoring geen wettelijke taak is van de provincie, maar hoe wil zij zonder deze monitoring haar beleid evalueren? Dit geldt ook voor de wettelijke taken. Het monitoren kan door externen worden gedaan, maar aan wie denkt u dan? En hoe borgt u het kennisnivo in eigen huis? Moet ter onderbouwing van de wettelijke taken deze kennis dan weer worden ingekocht? De PvdD heeft al vaker aandacht gevraagd voor de hoge kosten van het aantrekken van externe deskundigen. Wij vinden het socialer, duurzamer en vermoedelijk ook goedkoper om deze werkzaamheden door eigen personeel te laten uitvoeren. Deelt u deze mening?
Uit NIPO ondezoek blijkt dat Groningse ambtenaren van alle provincies het loyaalst zijn. Gaat GS hen hier ook voor belonen? Bied ze dan ook het werk waar ze goed in zijn! Onder snijden in eigen vlees verstaat de PvdD iets anders dan snijden in eigen personeel. De kaasschaaf mag wat ons betreft wat meer gebruikt worden om de productie en de consumptie van vlees en zuivel af te romen.
Wij zijn niet tegen het schrappen van investeringen ter versterking van de agrarische sector, maar we maken ons toch zorgen. Want er wordt wel geïnvesteerd in agribusiness, terwijl de investeringen in de biologische landbouw stopgezet worden. Houdt dit nu in dat er wel nieuwe subsidies aan megakoeienfabrieken worden verstrekt?
Tot slot, de muskusrattenbestrijding. De provincie betaalt hiervoor de komende jaren nog miljoenen, ook aan het waterschap. Wat ons betreft is dat niet terecht. Alle fracties hebben vorige week aangegeven dat ze de huidige methode van bestrijden dieronvriendelijk vinden. Wij zouden het daarom terecht vinden als er aan de schenking aan het waterschap wat eisen zouden worden gesteld. Is het college bereid om het gebruik van verdrinkingsvallen te stoppen? En dit als voorwaarde te stellen voor de financiële bijdrage aan het waterschap?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer