Problemen jeugdzorg


19 december 2007

Provinciale Staten
20 december 2007

Onderwerp: Problemen jeugdzorg

Voorzitter,
De Partij voor de Dieren vindt het mooi dat het College veel aandacht heeft geschonken aan de beleidsmatige kant van de problemen die zich voordoen binnen de jeugdzorg. Ik denk bijvoorbeeld aan het wegwerken van de wachtlijsten. We betreuren het echter dat dit heeft geleid tot ontoereikende aandacht voor de financiële situatie bij Bureau Jeugdzorg.
Het College erkent dat er grote fouten zijn gemaakt en dat signalen over dreigende tekorten niet tijdig zijn onderkend. Maar aan de andere kant zijn er gisteravond ook een aantal toezeggingen gedaan door de gedeputeerde die ons hoopvol stemmen. We gaan er vooralsnog van uit dat met deze toezeggingen én de punten die zijn genoemd in de moties van de VVD, dergelijke ernstige tekortkomingen op zo’n belangrijk dossier zich niet meer zullen voordoen. Dank u wel.


2e termijn
Inhoudelijk heeft de Partij voor de Dieren volledig vertrouwen in de kwaliteiten van de gedeputeerde. Financieel hebben we echter dat vertrouwen niet. Daarom hebben we ook de motie van de VVD om ten aanzien van Bureau Jeugdzorg de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de financiën en de inhoudelijke verantwoordelijkheid te scheiden, onderschreven. In mijn eerste termijn heb ik gezegd dat wij ervan uitgaan dat vooralsnog met de toezeggingen én de punten die genoemd zijn in de motie van de VVD, dergelijke ernstige tekortkomingen in de toekomst zouden kunnen worden voorkomen.

Wij roepen het College nogmaals op om deze motie over te nemen en wel niet alleen op ambtelijk, maar zeker ook op bestuurlijk niveau. Als dat namelijk niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt de motie van de SP te ondersteunen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer