Omgeving & Milieu Beleids­no­titie Landschap


18 juni 2014

Deze beleidsnotitie, die voorkomt uit de Nota natuur en voorafgaat aan de Omgevingsvisie, geeft weer hoe we als provincie met onze omgeving om willen gaan. De Partij voor de Dieren is blij met de link tussen landschappelijke kwaliteit en ecologie, waarbij onder andere verbindingen van gebieden en natuurlijke oevers genoemd worden. Ook in het betrekken van burgers zien wij een kans, zoals we ook al aangeven bij de bespreking van het onderzoek naar natuurbeleving.

Wel missen we in de notitie meer tekst en toelichting over de mate en vorm van betrekken van burgers bij landschapsbeheer. Hetzelfde geldt voor bedrijven. In de notitie wordt, net als in het POP, gesteld dat bij industriële ontwikkeling de landschappelijke kwaliteit ook moet ontwikkelen en als dat niet kan, mag ter compensatie deze ergens anders hersteld worden. De Partij voor de Dieren is, wanneer we het hebben over landschap in de vorm van natuur, huiverig voor het verschuiven van natuur op die manier. Flora en fauna zijn ingesteld op een bepaalde situatie en wanneer deze te gronde gaat door industrie, is dat een flinke achteruitgang voor de provinciale ecologie. Dat elders iets gecompenseerd wordt, neemt in ieder geval in het begin deze achteruitgang niet weg.

Gemeenten worden, terecht, ook genoemd als partner. Wij willen hierbij opmerken dat er nog een slag te maken valt bij de gemeenten, gezien de situatie van vorig jaar in Winsum; waar tientallen meidoorns gekapt werden tegen de provinciale landschappelijke wensen in. Wij hopen dat de nog op te stellen visie per gemeente soelaas zal bieden.

Tevens heeft schaalvergroting in de veehouderij een plekje gekregen in de notitie. Gevolgen als leegstaande boerderijen, grotere bouwblokken, gedempte sloten, nood voor bredere wegen en hogere verkeersintensiteit met grotere landbouwmachines passeren allen de revue. Daar kunnen wij nog bodemverdichting, grote monocultures, lagere ecologische waarde en last but not least het gebrek aan dieren in de wei toevoegen. We zullen vast geen Wiebe van der Zee aantrekken wanneer al ons vee opgesloten is in stallen. Toch wordt in de notitie gesteld dat deze ontwikkeling kan binnen de doelen van landschap, het beschermen en versterken van landschappelijke structuren. Voorzitter, dat kunnen wij niet met elkaar rijmen.

Over het algemeen dus veel positieve zaken in deze notitie, maar wel met een paar kanttekeningen onzer zijde.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer