Nood­wa­ter­berging te Hamdijk/ Partiële herziening POP-uitwerking water­berging


3 juni 2008

Uit de Statencommissie Omgeving en Milieu 4 juni 2008

De PvdD bedankt de insprekers voor hun bijdrage en hun gastvrijheid vorige week, toen zij ter plaatse hebben uitgelegd wat hun visie was. Ik maak mij zorgen om hoe het is gegaan met de communicatie. De betrokkenen hebben enorme stapels papier moeten doorworstelen en zelf ben ik ook het spoor een beetje kwijt geraakt. Wat de gevolgen van het niet doorgaan van het raamplan zijn, is mij nog steeds niet goed duidelijk. De PvdD vindt het belangrijk dat de EHS gerealiseerd wordt en de PvdD is in algemene zin nooit tegen meer natuurgebieden. Daarom heeft de PvdD indertijd de motie van GroenLinks om de ambities
van het raamplan Binnen Aa overeind te houden ondersteund.
Gaat het hier nu over een noodwaterberging, een waterberging of over natuurgebied? Als
gekeken wordt naar de MER die er lag, dan wordt er vooral gesproken over incidentele
overstroming. Er worden nadelige gevolgen genoemd voor de aanwezige planten en dieren,
met name de akkervogels die nu aanwezig zijn. Er wordt gezegd dat de hoogte van de
dijken ongeveer 1 tot 1,5 meter hoog moet zijn. Er staat zelfs in dat dijken die hoger zijn,
grootschalige open gebieden zoals hier het geval is, aantasten. Als er wordt gekeken naar de wijziging, dan wordt daar gesproken over vernatting. De inwoners spreken over 1 meter. De PvdD zou dan ook, voordat er verder over wordt gesproken – dat mag wat de PvdD betreft na de zomer zijn om bewoners en het College de tijd te geven om meer duidelijkheid te geven –, op het moment dat dit weer op de agenda komt, in elk geval antwoord willen op
vragen hoe hoog die dijken nu precies worden en of dit gebaseerd is op de noodwater–
berging, waterberging of op vernatte natuur. Hoe vaak zal het gebied inunderen? De
gevolgen voor de leefbaarheid – aanwezigheid van muggen, stank – maar ook de gevolgen
voor de natuurontwikkeling, wat voor vegetatie er ontstaat, zijn sterk afhankelijk van hoe
vaak er water staat, of het stroomt of het stilstaat, et cetera. Zolang daar geen duidelijkheid
over is, kan de PvdD ook niet aangeven wat zij er nu eigenlijk van vindt. Dat staat
eigenlijk ook in de stukken die de commissie MER in april heeft opgeschreven. Er staat dat
er heel veel verschillen zijn in waterberging, vermogen en gevolgen voor bodem, ecologie,
cultuurhistorie, archeologie en leefbaarheid. Op dit moment is dus helemaal niets te zeggen
over wat er voorgeschoteld wordt en wat men daarvan moet vinden.
tweede termijn
De PvdD is blij met de beantwoording en de toezeggingen van de
gedeputeerde. Ik wil wel benadrukken dat er bij het interactieve proces heel duidelijk moet worden gekeken naar de mogelijke inrichtingsvarianten en dat duidelijk in kaart wordt gebracht wat de gevolgen zullen zijn, want de gevolgen van vernatten met behulp van bijvoorbeeld incidentele inundatie of bijvoorbeeld 10 centimeter water, zijn volledig anders dan wanneer daar 50 centimeter op wordt gezet. De gevolgen voor vegetatie en wat voor natuur je er mag verwachten, dienen ook aan de bewoners duidelijk gemaakt te worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer