Keuze­do­cument Omge­vings­visie


24 september 2014

Ook bij ons complimenten voor de wijze waarop het college burgers en organisaties bij dit document heeft proberen te betrekken. Ondanks mooie woorden missen wij heldere doelstellingen om de soms slechte staat van natuur, bodem, water lucht aan te pakken.

Zoals het een omgevingsvisie betaamt is er natuurlijk sprake van een blik op de toekomst. Maar die reikt volgens ons niet ver genoeg. Wij willen graag meer visie. Wij willen drie punten hier uitlichten; landbouwgiffen, de tegenstelling tussen natuurgebieden en agrarisch beheerd land en een mogelijk Groninger Verdienmodel voor de intensieve veehouderij. Punt is dat zoals de SP het verwoordde er belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen: economische, ecologische en recreatieve.

Willen we dat het Westerkwartier zoals de Veenkolonieën wordt? Met grote arealen akkerbouw, met mindere van die fraaie boomwallen? De monotone landbouw gewassen en de combi met veelvuldig geifgebruik zullen leiden tot nog minder vogles en een minder aantrekkelijk landschap, zeker met de groei van megastallen. Ook het Oldambt wordt nu al steeds opener en kaler.

In het document wordt gesproken over bufferzones voor o.a. landbouwgiffen. Zoals u weet is onlangs voor het gebruik van Metam Natrium een bufferstrook van 150 meter rondom huizen, scholen en andere publieke gebouwen afgekondigd, samen met nog meer beperkende maatregelen. Zowel Rijk, provincie als gemeente kunnen in hun ruimtelijke wet- en regelgeving dergelijke zones instellen. Wij zien hier ook een rol voor de provincie weggelegd. Niet alleen voor het bewaken van de waterkwaliteit, zoals in het document gesteld wordt, maar ook om de gezondheid van mens en dier te beschermen. Wij dienen hiertoe de volgende motie in, en komen hier bij de bespreking van de Verordening zeker op terug..

Een verdere tweedeling tussen natuur en grootschalig agrarisch land die in deze visie wordt voorgesteld vinden wij een slecht idee. Driekwart van de beschermde soorten en bijna alle habitattypen die onder de Europese richtlijn vallen, hebben in Nederland een slechte staat van instandhouding. Wij hebben ook het agrarisch beheerde land hard nodig om de biodiversiteit een basis te bieden. Zoals in de onlangs besproken brief van de Natuur en Milieufederatie wordt gesteld, zijn de beschermde natuurgebieden niet voldoende om de achteruitgang van de natuur daarbuiten te compenseren en Nederland voldoet nog lang niet aan de doelstellingen voor de instandhouding van soorten. Een verdere verschraling van een groot oppervlak van de provincie is niet alleen een probleem voor de natuur en de dieren, maar ook voor de overheid die zich in Brussel moet gaan verantwoorden. Lang leve het groot onkruid dus.

Wij zijn pertinent tegenstander van een Groninger Verdienmodel voor de intensieve veehouderij, en zien dan ook graag dat dit bij mogelijk toekomstig beleid geschrapt wordt uit het document. Een GVM voor intensieve veehouderij maakt verdere greenwashing van veefabrieken mogelijk. De bestaande regels moeten juist worden aangescherpt en er moet worden gestreefd naar het verminderen van grote varkens- en kippenbedrijven. Wij dienen daarom mede een amendement in om de mogelijkheid voor het verbreiden van het GVM uit de omgevingsvisie te schrappen. Grote stallen dienen vervangen te worden door biologische bedrijven die produceren voor de steeds groter wordende groep consumenten die eerlijke eieren, zuivel en vlees wensen. Wij dienen daarom mede een motie in waarin we vragen om biologische landbouw meer te promoten.

Tweede termijn

Wij zijn het met de gedeputeerde eens dat wij als fracties kaders moeten stellen. Maar de provincie is verantwoordelijk voor natuur en leefbaarheid en dat is meer dan Natura 2000, dat betreft ook de versnipperde stukjes bos. Op deze wijze verwordt wetgeving, die bedoeld is als extra bescherming voor natuur, tot iets waarachter je je kunt verschuilen.

Met betrekking tot het GVM: U heeft het bij de stakeholders over LTO en de NMF, maar buiten beschouwing worden hier gelaten de omwonenden en de dieren. Voor omwonenden geldt dat hun leefbaarheid (nog verder) wordt aangetast. De gedeputeerde wil eigenlijk gewoon afstappen van het veehouderijbeleid zoals dat jaren in deze provincie is vastgelegd. Hoe denkt u dit te combineren met doelstellingen op het gebied van schoon water en lucht? Enige tijd geleden ben ik bij een burgerinfoavond geweest over een uitbreiding van een varkenshouderij van 500 naar 3000 varkens. Dat leidt ook tot sociale scheuringen in een dorp, vergelijkbaar met windmolens. De onzichtbare hand van de economie leidt ertoe dat wij onze hele leefomgeving en medewezens gebruiken als productiefactor en het is juist aan de overheid om dit tij te keren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer