Integrale bijstelling


11 december 2013

Voorzitter,

Zoals wij ook al bij de behandeling van de begroting hebben aangegeven, is dit niet onze begroting. Er wordt veel ingezet op groei; bouwen en asfalteren om de economie te helpen.

Alsof de enige manier om de financiële crisis te overleven is om te economisch te groei. Wij herhalen het nog maar een keer "Economische groei vormt niet de oplossing, maar is het is de oorzaak van onze problemen". Waar ambities op het vlak van economische groei de pan uit reizen, daar wordt voor natuur en duurzaamheid doorgaans uitsluitend gedaan wat ons van hogerhand is opgelegd. En wij hebben twijfels of zelfs dat haalbaar is.

De keuze om middelen beschikbaar te stellen om hiermee eventueel waardevolle gronden voor de EHS aan te kunnen schaffen, vinden wij een wijs besluit. We hebben tijdens de commissievergadering echter ook al aangegeven dat we het een sigaar uit eigen doos vinden.

De motie die hierover namens de Partij voor de Dieren door GroenLinks is ingediend probeert dit ook te herstellen.

Wij voorzien grote problemen over het behalen van de doelstellingen die internationaal afgesproken zijn op het gebied van natuurdoelen, doelen van de Kaderrichtlijn Water en milieunormen, die overschreden worden door kolencentrales en veehouderij. Hoeveel zal het woord van het Rijk, dat de provincie niet hoeft te betalen als het geld uit het akkoord maar goed hebben besteed, nu waard zijn als die boetes over 10 of 20 jaar moeten worden betaald? Boetes die, zelfs als ze niet direct ten laste van de provincie komen, linksom of rechtsom, wel door de burgers moeten worden opgebracht. Heeft het college hier voldoende rekening mee gehouden? Wordt het geen tijd om hier extra budget voor te reserveren?

De ANWB roept op om in 2014 extra inkomsten opcenten door het wegvallen van belastingvoordeel voor oldtimers en zuinige auto’s terug te geven aan automobilisten. Daar is de PvdD niet voor. Maar wellicht is het een idee om deze middelen in te zetten om het openbaar vervoer betaalbaar te houden? Hoe meer mensen het openbaar vervoer gebruiken, hoe minder overlast er immers op

wegen door auto’s wordt veroorzaakt, zoals files en hoge uitstoot van fijnstof. Maar voorzitter, gelet op de huidige kwaliteit van het openbaar vervoer zijn vele Groningers helaas nog grotendeels afhankelijk van vervoer per auto. Aangezien wij het rijden op vervuilende fossiele brandstoffen afkeuren, ook wanneer er een groen doekje om heen wordt gewikkeld om het bloeden te stelpen, zien wij ook weinig in het amendement van de VVD dat hiervoor is ingediend. Wij willen daarom een alternatief amendement indienen.

Amendement

Gedeputeerden,

Kan het college aangeven wat hij doet om de kosten voor gedeputeerden te beperken? We hebben namelijk nogal wat wisselingen gehad de afgelopen periode. Met name het vrijwillig vertrek van gedeputeerden, wanneer zij bijvoorbeeld meer tijd met hun gezin willen doorbrengen roepen bij onze fractie wat vragen op. Dit willen veel mensen ook wel, maar het opzeggen van een baan heeft voor de meeste mensen grote gevolgen voor inkomen en voor pensioen. Hoe zit het met pensioenen en wachtgelden, ondersteunend personeel en vervoersmiddelen van het college nu er zoveel wisselingen zijn geweest? De partij voor de Dieren heeft sterk de indruk dat het wel heel erg uit hand begint te lopen. Zeker nadat we bij de vorige Statenvergadering gezien dat ook met een halvering van het aantal gedeputeerden in de bankjes naast mij, heel goed in staat waren om alle taken te verdelen. Wij willen graag inzage in deze extra kostenpost.

Wij zouden graag zien dat er meer ingezet wordt op biologische producten. Duurzaam en diervriendelijk. Het beeld wat we krijgen uit integrale bijstelling is helaas anders. Neem bijvoorbeeld de 340 000 euro die vrij komt vanuit Regio van de Smaak, omdat de provinciale bijdrage hiervoor stopgezet wordt. Dit is nadelig voor de lokale, ecologische landbouw en dat is betreurenswaardig. Om dit nadeel een beetje te verzachten, hebben wij een voorstel voor de vrijgevallen middelen. Flevoland heeft een prachtige, overzichtelijke en laagdrempelige online kaart, waarop consument, bedrijf en handelaar kan zien waar er wat voor soort streekproducten in Flevoland verkrijgbaar zijn. Ziet de Gedeputeerde een mogelijkheid om een deel van de vrijgevallen middelen van regio van de smaak te investeren in een dergelijke website voor Groningen, om zo de lokale economie en duurzamer voedsel te stimuleren? We willen hiertoe graag de volgende motie indienen.

Motie

Tot slot, de bijdrage voor gebiedsgericht werken. Voorzien wordt dat niet alle middelen voor het provinciaal omgevingsplan opgemaakt zullen zijn voor de vaststelling van een nieuwe POP

(Omgevingsvisie) in 2015. Daarom wordt voorgesteld om de restanten te gebruiken voor de nieuwe Omgevingsvisie. Met als argument dat die dan beter uitgevoerd kan worden. Dat vinden we jammer, omdat juist vele duurzame doelen uit het huidige POP al onder druk staan. Megastallen met duizenden koeien erin, terwijl dit overigens niet mag volgens de Raad van State, schieten als paddenstoelen uit de grond. We zien sluipenderwijs dat intensieve veehouderij ook uitbreidt, neem bijvoorbeeld het recente voorstel van de gemeente Pekela. De partij voor de Dieren wil daarom geen onderbesteding van dit budget. We zouden daarom willen zeggen; besteed dat geld zoveel mogelijk nog aan de duurzame en leefbaarheidsdoelen van de POP nu.

Want we moeten dan wel de tering naar de nering zetten, maar dat betekent niet dat we de nering naar de tering moeten helpen. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer