Inbreng vergunning Ensartech


28 november 2012

De Partij voor de Dieren is blij dat de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG) onze commissie vraagt om zich uit te spreken inzake de vergunningverlening. Wij hebben dezelfde vraagtekens bij de vermeende duurzaamheid van Ensartech, en hebben ons hier al eerder kritisch over uitgelaten (O&M 17 okt). Graag willen wij toelichting van de Gedeputeerde over een aantal beslissingen die genomen zijn, en opheldering over gedane claims, en vooral een toelichting waarom GS denken dat dit bedrijf in ons milieubeleid past, ja zelfs goed is voor Groningen.

Ensartech is een bedrijf dat zeer gevaarlijke afvalstoffen gaat verwerken. Dit afval is niet afkomstig uit de regio maar kan overal vandaan komen. Het bedrijf sluit hiermee niet aan bij de bestaande industriële ketens. Was het niet mooier geweest om een bedrijf te verwelkomen dat afvalstoffen van de al aanwezige industrie kan verwerken? Dat zou dan nog enigszins verduurzaming zijn. Het afval komt nu van ver, en het vervoer hiernaartoe, door het Eemsdeltagebied, zorgt voor veel vervuiling en CO2 uitstoot.

Uit de documentatie begrijpen wij dat er sprake zal zijn van een hoge milieubelasting dit staat haaks staat op de doelstelling van het verminderen van regionale milieudruk. Wij staan op het standpunt dat zo scherp mogelijk moet worden vergund als het gaat om de milieu-eisen en niet zo ruim als nu het geval is.

Eén van de grote zorgen van de Partij voor de Dieren is de luchtkwaliteit. We kennen allemaal de problemen die North Refinery heeft gebracht voor de nabije omgeving als het gaat om oa geurhinder en willen voorkomen dat deze problemen door dit nieuwe bedrijf worden vergroot. Elk bedrijf dat schadelijke stoffen uitstoot, hoe klein dan ook in het grote geheel, heeft weer een beetje effect op de natuur en het milieu. Wij vinden dat daar een halt aan moet worden toegeroepen. Vraag aan de Gedeputeerde: worden de cumulatieve effecten wel voldoende in kaart gebracht, niet alleen voor schadelijke stoffen in de lucht maar ook voor stank en andere overlast die de volksgezondheid kan bedreigen?

Wij vinden het schokkend om te lezen dat de provincie van mening is dat dit bedrijf past binnen het nieuwe beleid om te gaan verduurzamen. Er is door de NMFG een zienswijze ingediend met daarin veel verzoeken tot verbetering van de vergunning. In hoeverre worden deze overgenomen door de Provincie? Ik pik er een paar belangrijke uit.

Bij het verwerken van diverse mengsels van afvalstoffen bestaat dat kans dat de verwachte emissies groter zullen zijn. Kan de vergunning per direct worden ingetrokken als er onverwacht schade en hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt?Verder pleit de NMFG voor scherpe voorschriften qua metingen en emissiewaarden in de eerste 2 jaar en een strakke handhaving. Daarna kan het regime milder als het bedrijf zich in positieve zin heeft bewezen. Is de gedeputeerde bereid om dit advies van NMFG over te nemen?

De fluoruitstoot in dit gebied is al tien keer de maximale toelaatbare concentratie. Ik herhaal het nog een keer: de normen worden dus al ver overschreden, en toch wordt er een vergunning afgegeven voor een bedrijf dat NOG meer gaat uitstoten? Dat is wat ons betreft onverteerbaar. Bent u bereid op dit punt de vergunning aan te passen, en in ieder geval het gebruik van een natte gaswasser te eisen? Wij zouden verder willen borgen dat het bedrijf niet onbeperkt kan gaan groeien maar dat er grenzen aan worden gesteld.

Verder willen wij graag een duidelijk antwoord op de vraag over het gevaarlijk afval, want hier gaan inmiddels vele versies over in de rondte. Blijft er gevaarlijk chemisch afval over, ja of nee, hoeveel dan en vooral waar gaat dit afval naartoe? Graag een antwoord van de Gedeputeerde. Het storten in Duitse zoutmijnen van dergelijk afval is wat ons betreft onacceptabel. Wij zadelen anderen, omwonenden maar vooral ook toekomstige generaties op met onze rotzooi, wat an sich al schaamteloos is, maar ook nog eens zonder de risico's te kennen. Ensartech kan dan ook met geen mogelijkheid een 'zero-waste' bedrijf genoemd worden.

Verder kan de afgifte van een vergunning aan dit bedrijf leiden tot het vestigen van meer niet duurzame, milieubelastende industrie. Er wordt indirect een signaal afgegeven dat vestiging van milieubelastende bedrijven in deze regio kennelijk wordt toegestaan. Door afvalverwerkende bedrijven te blijven toestaan in deze regio zal de regio Eemsdelta meer en meer het volgende afvalputje van het land worden. Dat is niet wat de Partij voor de Dieren voor onze provincie voor ogen heeft.Wij pleiten er voor dat de verzoeken tot verbetering van de vergunning door de NMFG die zijn aangegeven worden overgenomen in de vergunning. Tevens is het de hoogste tijd voor een aanscherping van ons provinciale milieubeleid. Van bedrijven die zich in onze provincie willen vestigen moet worden geëist dat ze schoner, groener en duurzamer te werk te gaan. Er zal een duidelijke prikkel moeten komen voor bedrijven om milieu-technisch gezien goed bezig te zijn. Via scherper beleid kunnen we zorgen dat de luchtkwaliteit hier verbetert en de vervuiling in ieder geval niet meer toeneemt. Wij hebben nu nog een schone lucht in het Noorden, en kennen nog niet de problemen door fijnstof en chemische stoffen zoals ze die in het Westen kennen, en dat willen we graag zo houden in het belang van volksgezondheid, mens, dier en natuur.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer