Evaluatie fauna­be­heerplan


27 november 2007

Commissie Economie en Mobiliteit
28 november 2007

Onderwerp: Evaluatie faunabeheerplan
(Inbreng Bert Stoop, die Anja Hazekamp verving)

Het beleid en de uitvoering van het faunabeheer is in voorgaande jaren eerder voorgelegd aan faunabescherming, dierenbescherming en vogelbescherming. Deze organisaties plaatsten toen veel kanttekeningen bij de uitgangspunten en uitvoering van het beleid. Hoe deze organisaties nu over deze evaluatie denken, is in het rapport niet meegenomen en ook niet op andere wijze aan de commissie duidelijk gemaakt.

De uit het FBplan voortvloeiende praktijk is preventief schieten. Hierbij is het voor de jager een formaliteit geworden om achteraf een machtiging te vragen. De jager hoeft niet aan te tonen dat bij niet schieten daadwerkelijk schade zou zijn opgetreden. Hij heeft als het ware een vrijbrief om te schieten. Het is duidelijk dat het Faunafonds dan minder voor aangebrachte schade zal hoeven uit te keren. Dat leidt ertoe dat het uitproberen van alternatieven relatief kostbaar zou kunnen blijken. Op basis van het rapport is niet af te leiden wat de effectiviteit is van mogelijke, niet genoemde, maar bij de dierenbeschermers bekende alternatieven voor schadepreventie, wat het zou zijn geweest of wat het zou kunnen zijn voor de toekomst.

De maatschappelijke acceptatie van jacht is niet groot. Het zou het imago van de FBE verbeteren als actiever gezocht zou worden naar diervriendelijke en effectieve methoden van schadepreventie van dieren en vergroting en verbetering van de leefgebieden van de in het rapport genoemde schadelijke dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer