De program­ma­be­groting 2010


22 september 2009


Bijeenkomst Provinciale Staten
Onderwerp: de Programmabegroting 2010

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over deze beleidsarme en kansarme begroting. De provincie laat zich volledig leiden door de financiële crisis, zonder de kansen die deze biedt te benutten. Er ontbreekt een visie. Het ontbreekt aan ambitie.

Op het gebied van klimaat, energie en natuurontwikkeling doet de provincie naar onze mening erg weinig. En dat heeft niet alleen te maken met geld. Het heeft te maken met keuzes.

Er is wèl 5 ton vrijgemaakt voor visserijprojecten.
Wèl 8 ton voor de afvang en opslag van CO².
Wèl 90 euro voor iedere verdronken waterwoeler.
Er worden miljoenen geïnvesteerd in zaken die direct of indirect schadelijk zijn voor dieren.

Voorzitter, wij zijn zeer verbaasd over het feit dat de proef met de bestrijding van de muskusratten voorlopig niet doorgaat. Het onderzoek was niet opgenomen in de begroting, dat was al een veeg teken. De Partij voor de Dieren is uitermate teleurgesteld. Temeer daar de redenen onduidelijk zijn: men heeft het over financiële onzekerheid en het kunnen aansluiten bij een beter onderzoek. Dat eerste zou raar zijn, gezien de enorme kosten die de bestrijding van deze dieren - een gruwelijke bestrijding - met zich meebrengt. Tevens zijn de baten van de proef niet meegenomen. Het tweede argument, beter onderzoek, is ook onwaarschijnlijk. Het doorschuiven van het Groningse onderzoeksvoorstel van de Commissie Omgeving en Milieu had namelijk niets te maken met de brief die wij ontvingen van de Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding (LCCM). Dat heeft de gedeputeerde namelijk geantwoord op vragen van dhr. Haasken tijdens de laatste commissie vergadering. Beter is het landelijke onderzoek ook niet. Het gaat om een model, van Altenburg en Wymenga, dat nog niet eens is gevalideerd. Goede wetenschap staat of valt bij goede methodiek en monitoring. En dat is precies waar het bij de muskusrattenbestrijding aan ontbreekt. De provincie Groningen laat hier een geweldige kans liggen om echt iets te veranderen.

Voorzitter, zoals gezegd gaat het niet alleen om geld. Met weinig middelen kun je veel doen. De Partij voor de Dieren heeft al verschillende malen aandacht gevraagd voor vermindering van de vleesconsumptie. Dit levert niet alleen een enorme bijdrage aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar is ook beter voor de biodiversiteit, de volksgezondheid, de watervoorziening en de wereldvoedselverdeling. Er is op deze wereld een miljard mensen met overgewicht, er is ook een miljard met honger. En daar waar de provincie wel het goede voorbeeld geeft door zelf duurzame energie op te wekken, spaarlampjes te promoten en de isolatie van woningen te stimuleren, durft ze het niet over onze vleesconsumptie te hebben. En dàt voorzitter, zou pas ècht iets bijdragen aan het klimaatprobleem. Ik zal niet opnieuw een motie indienen, maar doe een beroep op het gezond verstand van dit college. Ik wil hier graag een reactie van het college op horen.

Voorzitter, de kredietcrisis gaat over de disbalans tussen meer en genoeg. De disbalans tussen duurzaamheid en snel gewin. De disbalans tussen lange en korte termijn. Deze disbalans ligt ook ten grondslag aan andere crises die de wereld teisteren en die wij minstens zo belangrijk vinden. En voorzitter, één ding weten we zeker. De kredietcrisis gaat wel weer over. Die andere crises misschien wel niet.

Voorzitter, dit betoog zou door de Partij voor de Dieren bedacht kunnen zijn. Het is echter gebaseerd op een interview met Wouter Bos, minister van financiën, in de week voorafgaand aan prinsjesdag!
Het is het moment om te investeren in duurzaamheid. Niet in kolen en asfalt. Niet in CO² opslag, waarbij de provinvie nota bene nog een taak van vervuilende energiebedrijven overneemt, namelijk het onderzoek naar CO² opslag. We moeten nu investeren in reële projecten. Het kabinet komt met een "crisis en herstel" wet. Aan nieuwe projecten zijn minder regels verbonden en er zijn minder mogelijkheden tot inspraak. Met als gevolg dat er nog minder rekening hoeft te worden gehouden met de omgeving. Dit gaat ten koste van dieren en de natuur. Er zijn voorbeelden genoeg: de Versnellingsagenda bijvoorbeeld, die tot meer asfalt zal leiden. Een voorbeeld is de bomenkap langs de N366 die vele vogels en dieren dakloos zal maken en waarbij geluidswallen zorgen voor weer extra versnippering, met als gevolg meer doodgereden dieren.

Voorzitter, het verder aantasten van de leefomgeving van onze dieren zou gecompenseerd moeten worden, met voldoende opvangcentra voor inheemse dieren bijvoorbeeld. Het opvangen van vogels kost plm. 30 euro per dier, een zeehond 5000. Vele andere dieren zitten hier tussen in. Voorzitter, er zijn drie grote opvangcentra voor inheemse dieren in onze provincie, twee voor vogels en ander wild en de zeehondencrêche in Pieterburen. Daarnaast zijn er enkele kleine, die vaak gespecialiseerd zijn in één soort, zoals die voor vleermuizen. De financiële crisis raakt hen ook. En terwijl zij moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, dreigt er nog een ramp. Het ministerie van LNV gaat eisen stellen aan opvangcentra. Strenge eisen. Momenteel voldoen 7 opvancentra in Nederland aan die criteria. In het noorden zijn dat er slechts twee, de Fûgelhelling en de zeehondencrêche. Voorzitter, volgens het LNV gaat het hier alleen al om een administratieve lastenvezwaring van 1575 euro per centrum. En dan hebben we het nog niet eens over de materiële aanpassingen: aparte quarantaineruimtes, een ziekenboeg, gekwalificeerde verzorgers die moeten worden opgeleid.

Volgens artikel 36, lid 3 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren is iedereen verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Dit betekent dat het voor burgers ook mogelijk moet zijn gewonde dieren naar een opvang te brengen, waar ze de juiste zorg kunnen krijgen.

Voorzitter, hiertoe dien ik de volgende motie in. Voor het college doe ik hier ook de achtergrondinformatie en de beleidsregels van het ministerie bij.

Ik hoop dat het college hier echt serieus naar wil kijken, anders hebben onze dieren ècht geen poot om te staan!

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer