Biomassa-vergisting


22 april 2008

Voorzitter, nog wat opmerkingen over biomassavergisting. We hebben er in de commissie ook over gesproken. Er staat te lezen dat de agrarische sector een rol kan spelen bij de vermindering van de CO2-uitstoot. Tja, hier hebben we het al eerder over gehad. Echter, er wordt hier gedoeld op het opwekken van energie uit speciaal daarvoor geteelde gewassen of reststromen en niet over het inkrimpen van de sector. Ook dit wordt actief ondersteund door de provincie. In de commissie heeft met name de PvdA zich nogal opgewonden over ons standpunt: dat het vergisten van voedsel voor mens of dier, noch het vergisten van afval uit de bio-industrie, zoals mest, slachtafval en kadavers, duurzaam genoemd kan worden. Daar blijven wij ook bij, want we vinden dat ook hier het principe moet gelden dat de vervuiler betaalt. Het is toch niet gebruikelijk dat wij de vervuilers subsidiëren om hun eigen rotzooi op te ruimen.

Voorzitter, wij vinden het tevens onacceptabel dat wij groene energie produceren door andermans maaltijd te verstoken. Recent heeft ook de Tweede Kamer zich hierover uitgesproken en minister Van der Hoeven heeft toegezegd een lijst met een aantal soorten biomassa te presenteren die wel of niet in aanmerking komen voor stimuleringsregelingen duurzame energie. Voorzitter, het zou jammer zijn als de provincie hier foute biomassavergisting subsidieert, terwijl dat in de rest van de wereld en ook in onze regering aan banden wordt gelegd. Daarom roepen wij het College op de Tweede Kamer te volgen en alleen echt duurzame biomassavergisting – de zogenaamde tweede generatie – waarbij geen voedsel verstookt wordt en vanzelfsprekend ook geen restproducten uit de bio-industrie, maar alleen organisch restmateriaal. Daarom dienen wij de volgende motie in.

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 23 april 2008, ter behandeling
van de landbouwagenda 2008-2011,
constaterende dat:
- de provincie ondersteuning biedt bij vergisting van mest en andere biomassa;

overwegende dat:
- het vergisten van voedselgewassen en restproducten uit de intensieve veehouderij niet duurzaam is;
- het ondersteunen van vergisting van mest, slachtafval en kadavers geen recht doet aan het 'vervuiler betaalt'-principe;

verzoekt het College:
- duurzaamheidscriteria op te stellen waaraan biomassavergisting zou moeten voldoen;
- en vergisting van biomassa alleen te ondersteunen wanneer er voldaan wordt aan deze duurzaamheidscriteria;

en gaan over tot de orde van de dag.”

Interessant voor jou

Vleesloze dag op provinciehuis

Lees verder

Statencommissie E&M: Biomassavergisting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer