Bijdrage Voor­dracht Wadloop­ver­or­dening 2023


8 februari 2023

Voorzitter,

De Wadloopverordening is ingericht om de veiligheid van wadlopers te borgen. Het is een goede zaak dat er een e-learning module komt. Deze zou wat ons betreft ook aangeboden moeten worden aan de huidige begeleiders, is GS daartoe bereid?

De nieuwe verordening is wat betreft de Partij voor de Dieren echter incompleet. We hebben de voorbije jaren een wildgroei gezien aan wadloperij. Grote groepen die de kweldernatuur vertrapten, overlast veroorzaakten, dieren op het Wad en in de kwelders verstoorden. In theorie moeten gidsen, begeleiders en wadlopers voldoen aan de voorwaarden uit het Natura 2000 beheerplan en kennis te nemen van de Erecode Wadliefhebbers. De praktijk wijst uit dat dit wensdenken is, en helaas zijn er ook wadloopgidsen die het niet zo nauw nemen met de regels. De erecode is vrijblijvend, en wie slaat er nu het beheerplan Waddengebied op na? Controle en handhaving op naleving van de Wet Natuurbescherming beperkt, het hele Wad monitoren is een onbegonnen zaak.

Wij willen twee voorstellen doen:

- Noem in ieder geval de verplichting tot bescherming van de Waddennatuur in de Wadloopverordening, met verwijzing naar de regels uit het beheerplan en de Erecode. Elke gelegenheid om wadgebruikers te doordringen van deze belangrijke verantwoordelijkheid moet men aangrijpen.

- Neem in de e-learning module zowel de gedragsregels uit het beheerplan als de Erecode op. Deze module biedt een uitgelezen kans om veel begeleiders en wadlopers te bereiken, die prima benut kan worden om de plicht tot bescherming van de natuur extra onder de aandacht te brengen.

Graag de reactie van GS op beide voorstellen.

Als laatste willen wij inbrengen dat het Wad gebaat zou zijn bij een quotering, kleinere groepen, en een strikt verbod op het wadlopen in broedtijd en op plaatsen waar Momenteel is er geen limiet gesteld aan het aantal tochten. Bij het aanstaande nieuwe beheerplan kan dit worden bijgesteld, en wij zullen hier dan ook zeker op terug komen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage A.05 Voordracht: Wijziging Gemeenschappelijke regeling (GR) Waddenfonds en uitstel inzet Algemene Reserve Waddenfonds

Lees verder

Bijdrage verkenning project Ring West Verbindt en opwaardering N355 fase 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer