Bijdrage voor­dracht Inves­te­rings­voorstel mogelijke aankoop gronden kust­ont­wik­keling Eems-Dollard


15 februari 2023

Voorzitter,

Deze voordracht doet ons wat denken aan een voordracht die we enkele weken geleden hier in de Statencommissie bespraken. Weet iedereen het nog? Toen werd ons gevraagd om een investeringskrediet in natuur beschikbaar te stellen. Het lijkt in deze voordracht net als toen te gaan om reserves ten behoeve van natuurontwikkeling in te zetten voor opkoop van agrarische gronden inclusief opstallen

De relatie tussen het opkopen van deze gronden met het Programmatische Aanpak Grote Wateren doel ‘waterkwaliteit verbeteren en natuur versterken’ is ons inziens zeer mager, omdat er géén uitdrukkelijke plannen worden gepresenteerd om natuur te herstellen of nieuwe natuur aan te leggen.

Slib uit de Eems-Dollard (middels invangen of baggeren) moet een plek krijgen achter de dijk. Hiermee wordt (beperkt) de waterkwaliteit van de Eems-Dollard verbeterd (alhoewel het dweilen met de kraan open is als de aanvoer van nieuwe verontreiniging blijft voortduren). Maar de natuurwinst voor de gronden achter de dijk is minimaal of zelfs negatief. Het verontreinigde slib kan zelfs zorgen voor nieuwe milieuvervuiling en daarmee ecologische verslechtering. Een eerste vraag aan het college: Bent u bereid om aan deze grondaankoop heldere doelen voor natuurversterking te verbinden? Te denken valt dan aan een oppervlak in ha. dat de bestemming natuur krijgt, of een bestemming van een x bedrag dat uitsluitend aan natuurontwikkeling wordt besteed?

Er wordt in de voordracht slechts tussen neus en lippen gerept over eventueel te ontwikkelen nieuwe natuur, en dan wordt ook nog uitsluitend gedoeld op slibinvang. Slibinvang kan tijdelijke natuur opleveren, waar klei wordt geoogst, dat is ‘natuur-light’. Slibinvang met het doel om permanente natuurgebieden te laten ontstaan zet meer zoden aan de dijk voor versterking van de ecologie. Een tweede vraag aan de gedeputeerde: Is het überhaupt mogelijk om in het gebied waar u nu gronden wil aankopen slibinvang voor natuurontwikkeling te realiseren, gezien de veiligheidsopgave die er ook ligt? Moeten we dan denken aan een tweede Dubbele Dijk?

Het opvangen van eventuele financiële tegenvallers met geld uit het programma Vitale Kust vinden wij bedenkelijk. Dit programma is bedoeld voor ecologische verbetering van het estuarium, om daar afwaardering en renteverlies door grondtransacties uit te financieren gaat ten koste van natuurherstel. Onze laatste vraag aan de gedeputeerde is dan ook of u het met onze fractie eens bent dat dit een oneigenlijke inzet is van middelen?

Interessant voor jou

Bijdrage voordracht Referendumverordening provincie Groningen 2023

Lees verder

Bijdrage voordracht Acute nood cultuursector door prijsstijgingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer