Bijdrage ophogen inves­te­rings­krediet natuur t.b.v. Programma Landelijk Gebied


30 november 2022

Voorzitter,

Laat ik meteen beginnen met een vraag voor de gedeputeerde: waarom heet deze voordracht ‘Ophoging investeringskrediet natuur’ terwijl de provincie het geld wil gaan gebruiken om de kansen op de grondmarkt te benutten? Wat onze fractie betreft moeten we de voordracht noemen bij de juiste naam: ‘Afwaardering opstallen en installaties ten koste van aanleg natuur’.

Voorzitter, u begrijpt: wij zijn het absoluut niet eens met een dekking van 5 miljoen voor de afwaardering van opstallen en installaties van agrarische bedrijven ten koste van Natuur Netwerk Nederland.

Wat wij verder vreemd vinden is dat het college in de voordracht aangeeft zich in het gebiedsproces niet te richten op de directe vermindering van de stikstofdepositie. Hiermee lijkt de gedeputeerde in navolging van minister Adema de deadline van 2030 voor halvering van de stikstofdepositie niet zo nauw te nemen. Als er nu geen aandacht is voor concrete vermindering van de stikstofdepositie, wanneer dan wel, vraag ik aan de gedeputeerde?

Ik ga mijn woordvoering verder kort houden omdat de voorliggende keuze vrij duidelijk is. De 100 miljoen die de provincie vanuit liquide middelen beschikbaar wilt stellen worden straks zonder duidelijke voorwaarden uitgegeven aan de opkoop van gronden en opstallen van agrariërs. Nog een herhaling van de kaders:

1. Objecten met opstallen hebben een omvang van minimaal 30 ha. Dit is nog vrij duidelijk.

2. Geschikt om in te zetten als (ruil)object in de gebiedsprocessen (NPLG) voor de transitie van het landelijk gebied en moet bijdragen aan onze provinciale doelen. Dit kan echt letterlijk alles zijn.

3. Voldoende spreiding over de gebieden met een verwachte complexe opgave. Wat moeten we ons hier nou bij voorstellen?

Graag horen wij van de gedeputeerde een nadere toelichting op de kaders.

Interessant voor jou

Bijdrage economisch perspectief A7 / N33 regio

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering zoutwinning en bodemdaling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer