Bijdrage ontwerp vvgb twee wind­tur­bines Emma­polder


15 juni 2022

Voorzitter,

Onze fractie is tegen het verlenen van een vvgb voor de vestiging van twee grote windturbines in de Emmapolder. Ook wij zien de grote noodzaak om de uitstoot van CO2 te beperken en dus om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Maar de opwarming van onze planeet is niet het enige probleem waar we ons grote zorgen over moeten maken. Want dit geldt beslist óók voor de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, óók hier in onze provincie. Het laatste wat we moeten doen, is om het ene grote probleem te verminderen door het andere grote probleem nog erger en urgenter te maken. Waar wij voor pleiten is daarom een maximale inzet op energiebesparing in combinatie met het opwekken van duurzame energie op plekken waar dat geen schade of hinder oplevert voor omwonenden en kwetsbare natuurwaarden. De commissie MER oordeelt dat verstoring van vogels door Eemshaven-West onvoldoende onderzocht is. Voor onze fractie is het dan ook onbestaanbaar om nu al groen licht te geven voor de plaatsing van de twee windturbines vlakbij de Waddenzee.

We kunnen als Staten geen serieuze integrale afweging maken over het al dan niet verlenen van de vvgb zonder dat er goed gekeken is naar de gevolgen voor de natuur. Zónder dat er een eis is gesteld aan het maximaal voorkomen van vogel- en vleermuisslachtoffers, waarvoor inmiddels behoorlijk effectieve systemen bestaan. Als we nu een vvgb afgeven en dus A zeggen, kunnen we op een later moment moeilijk geen B meer zeggen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie vanaf heden uitsluitend nog medewerking zou moeten verlenen aan windmolenprojecten die de best beschikbare technieken toepassen. Daarom de vraag: mocht de Staten instemmen met deze voordracht, welke eisen gaat de provincie dan stellen ter bescherming van vogels en vleermuizen? Bent u bereid om een radarvoorziening verplicht te stellen? Immers, Vattenfall gaat haar windmolens ook allemaal voorzien van een stilstandvoorziening! Dan is het logisch dat de Wintermolen turbines die ook moeten krijgen, én dat deze worden meegenomen in de monitoring.

Daarnaast, bent u bereid om voor te schrijven dat er via het ILT toestemming geregeld wordt voor een zwarte wiek? Ons inziens is er geen reden om te wachten op de uitkomsten van het zwarte wiek onderzoek in Eemshaven, dat duurt nog jaren. Er ligt genoeg bewijs dat er vogellevens gespaard kunnen worden, dus moet deze relatief simpele ingreep toegepast worden.

Verder graag een reactie van het College op een juridische strijd waarmee Vattenfall dreigt, en de mogelijke financiële gevolgen hiervan.
En kunt u ingaan op het commentaar van Eemswind overeen mogelijk discutabele ‘ruilconstructie’ die de provincie heeft getroffen?

Als laatste zou volgens onze fractie bij de vergunningverlening voor deze twee windturbines al vooruit moeten worden gelopen op de werkwijze van de komende Omgevingswet, waarbij alle relevante aspecten en alle voor- en nadelen tegelijk op een zorgvuldige en evenwichtige wijze tegen elkaar moeten worden afgewogen. Is de gedeputeerde het op dit punt met ons eens?

Alles bij elkaar beziend, is het wat ons betreft niet verstandig om nu in te stemmen met een vvgb.[1] Achtergrondinfo: https://klimaatweb.nl/beleid/kamerbrief-stand-van-zaken-uitvoering-motie-over-zwart-kleuren-rotorbladen-windmolens/

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering Brief Wensen en bedenkingen regionale klimaatadaptatiestrategie

Lees verder

Bijdrage Wensen en bedenkingen bij een voorgenomen lening Merksteijn Green Steel Mill

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer