Bijdrage ontwerp begroting 2023 Omge­vings­dienst Groningen


18 mei 2022

Voorzitter,

Ondanks de positieve berichten over het oplossen van organisatorische problemen en het verdwijnen van het begrotingstekort bij de Omgevingsdienst schrikken wij tegelijkertijd van de omvangrijke probleemopsomming. Vacatures die niet opgevuld kunnen worden, VTH controles die niet uitgevoerd kunnen worden, veel extra werk door de toename van BRZO bedrijven en door de energietransitie die bedrijven moeten doorlopen. Een goed functionerende omgevingsdienst is van groot belang voor een veilige en schone provincie. Enige weken geleden deelde u ons mee dat er geen volledig beeld is van de emissie van zeer zorgwekkende stoffen, waar de ODG op controleert. Ongemerkt kan er serieuze vervuiling van ons milieu optreden, waarbij het kan gaan om stoffen die zeer moeilijk of niet meer te verwijderen zijn.

Onze belangrijkste vraag is: wat kan en gaat de provincie doen om de ODG meer slagkracht te geven? Kan er meer budget worden vrijgemaakt, en wilt u dit betrekken bij de begroting in het najaar?

Met betrekking tot de ontbrekende uniformiteit tussen gemeenten: kunt u hier een sturende rol op u nemen, zodat er in ieder geval geld en tijd bespaard wordt omdat alle gemeenten in de basis moeten voldoen aan een gelijksoortig protocol?

Het project "Energiebesparing bij Bedrijven", dat de Provincie Groningen in samenwerking met de ODG was gestart, is per 1 januari 2021 tot een einde gekomen. Op dit moment is er in de meeste gemeenten geen energietoezicht meer bij bedrijven. Ook is er te weinig personeel om de verplichte energietransitie te controleren. Dit draagt niet bij aan het behalen van de doelstellingen uit de RES. Bent u bereid om samen met de ODG en de gemeenten naar een oplossing te zoeken en daar financiering voor te vinden?

Heeft of krijgt de ODG ook nog taken in het stikstofdossier, en in hoeverre dragen de tekorten bij de ODG bij aan de stikstof lock-in?

Verder vragen wij ons af of er gedacht wordt aan het uitbreiden van BOA’s in natuurgebieden, gegeven de toenemende dumpingen van drugsafval, waarmee tegelijkertijd ook de problemen met zwerfafval, vandalisme, natuurverstoring en stroperij kunnen worden aangepakt.

Interessant voor jou

Bijdrage ontwerp begroting Waddenfonds 2023

Lees verder

Bijdrage Voordracht definitieve vvgb pluimveehouderij Kiel-Windeweer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer