Bijdrage NOVI en betekenis samen­wer­kings­af­spraken


27 oktober 2021


Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is kritisch op de NOVI en de daarin geformuleerde belangen. Zo zijn wij, zoals eerder genoemd, het oneens met het uitgangspunt dat de economie moet blijven groeien. Wij hebben er vooralsnog geen vertrouwen in dat de mooie woorden uit de NOVI ook tot daden gaan leiden.

De voorliggende brieven waarin de gemaakte samenwerkingsafspraken worden toegelicht nemen onze zorgen over het borgen van de belangen van natuur, biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn niet weg. Er zijn nog veel vragen. Hoe gaat worden bereikt dat Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen als overheid met één stem naar bedrijven en burgers communiceren, met inachtneming van die essentiële belangen, zonder lokaal korte-termijn gewin te laten prevaleren, is vooralsnog onduidelijk en misschien wel onhaalbaar. Al eerder spraken wij onze zorgen uit over de vergaande decentralisering.

Afwegingsprincipe 3 ‘Afwentelen wordt voorkomen’ is zoals u zult begrijpen erg belangrijk voor ons. Dat er nog weifelend wordt gesteld dat bij de ontwikkeling van de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie nog bekeken moet worden of deze afwegingsprincipes vertaald kunnen worden naar de Groningse situatie zet ons aan het denken. Zuivere afwegingen zijn extreem belangrijk als men werkelijk voornemens is keuzes niet af te wentelen op toekomstige generaties, mensen in andere werelddelen, dieren en natuur.

Vragen:

1. De brief vermeld: ‘De NOVI lijkt echter explicieter op de thema's zonne-energie, grootschalige logistieke functies en datacentra en regionaal waterbeheer(buffering).’ Graag toelichting, wat zijn de verschillen en welke wrijving voorziet u met de Groninger koers?

2. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de eigen bestuurlijke afwegingsruimte van de Staten overeind blijft. Krijgen GS en PS dan expliciet de ruimte om andere voorkeursvolgordes te formuleren?

3. NOVI-gebied Groningen: interpreteren wij het correct dat door de Rijksoverheid Groningen een geschikt of zelfs al voorbestemd gebied is voor meer datacenters? Zo ja, heeft u in het bestuurlijk overleg ja en amen geknikt of ook nog enige weerstand geboden tegen deze schending van natuur, klimaat en leefbaarheid? Welke ruimte is hier om andere provinciale afwegingen te maken?

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting IPO en BIJ12

Lees verder

Bijdrage investeringskrediet aankoop gronden uitbreiding Eemshaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer