Bijdrage Finan­ciering regionale netwerk­be­drijven


8 februari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in het eventueel toetreden van het Rijk als aandeelhouder, om de slagkracht van de netwerkbeheerders te doen toenemen.

Voorwaarden investeringen vanuit het Rijk

In het Afsprakenkader zijn eisen vastgelegd door de staat over wanneer en op welke wijze zij daadwerkelijk financieel gaan participeren. We lezen op pagina 13 van het Afsprakenkader dat een kapitaalstorting uitsluitend ten goede komt aan netinvesteringen en investeringen ten behoeve van de energienetwerken.

De Partij voor de Dieren vindt het uitermate belangrijk dat nieuwe financieringen zeer doelgericht worden ingezet. In de brief lezen wij over ‘tegemoet komen aan de groeiende vraag naar energie’ en ‘het borgen van de publieke belangen’.

Wij willen niet dat het kapitaal van het Rijk wordt aangewend om netwerkcapaciteit te genereren voor energieslurpende bedrijven zoals data-centers. Kan het College ons informeren over de mogelijkheden om extra voorwaarden op te nemen in het Afsprakenkader? Kan bijvoorbeeld worden gegarandeerd dat deze extra middelen dan ook daadwerkelijk ingezet worden om investeringen te doen in de energietransitie? In hoeverre hebben wij daar als aandeelhouder invloed op?

Provinciaal beleid

Zolang de capaciteit van het netwerk beperkt blijft zou de capaciteit die beschikbaar is allereerst ten goede moeten komen aan burgers, energiecoöperaties e.d., het kan ook gebruikt worde voor (extra) energievraag van grote bedrijven. Verder willen wij nog opmerken dat extra netcapaciteit slechts één kant van de medaille is. Er moet voor zowel bedrijven als burgers een stevige stimulans komen voor energiebesparing zodat er ook ruimte op het bestaande net wordt gecreëerd. Dit laatste is geen taak voor de netwerkbeheerders, maar van de verschillende overheden. Helaas zijn de plannen hiervoor nog weinig concreet. Wordt hier tegelijkertijd over nagedacht binnen het college en volgen hier concrete plannen, vraag ik als laatste aan de gedeputeerde.

Interessant voor jou

Bijdrage Voordracht bekrachtiging opgelegde geheimhouding stukken Rodin Broadband

Lees verder

Bijdrage Adviesrapport IPO ‘Naar meer slagvaardigheid’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer