Bijdrage Advies­rapport IPO ‘Naar meer slag­vaar­dig­heid’


8 februari 2023

Voorzitter,

Het IPO is opzoek naar meer slagvaardigheid. Door van bovenaf over zaken te beslissen krijg je een verband dat snel kan handelen. Voordat ideeën van onderop doordringen tot in bestuurlijke kringen is er een hoop tijd verloren gegaan, althans, dat is de anti-democratische gedachte. Toch zou dit de manier moeten zijn waarop het proces werkt. Het IPO treed wat ons betreft op namens provincies daar waar consensus is en laat de verschillen binnen provincies doorklinken. Een IPO dat recht doet aan de democratie in elke afzonderlijke provincie.

En momenteel is dat wat onze fractie betreft niet het geval. In die zin is onze fractie blij met een aantal aanbevelingen in het voorliggende rapport. We zijn blij dat het rapport duidelijk maakt dat terugkoppeling van het bestuur aan PS van belang is en structureel moet gebeuren. Verder zien wij ook graag een verdere uitwerking van scenario 2 en 3 tegemoet.

Het lijkt ons vervolgens van belang dat in de nieuwe Statenperiode opnieuw wordt geëvalueerd in hoeverre het IPO nog aansluit bij de wens van PS om in meer of mindere mate met andere provincies samen te werken. En hoe dit er dan uit moet zien. Is het college het hiermee eens?

Hier zou een Stateninformatiedag aan geweid kunnen worden nadat de resultaten van het onderzoek naar scenario 2 en 3 zijn gepubliceerd. Wat ons betreft moet het rapport objectief voor- en nadelen van het herzien/aanpassen van de vereniging structuur opsommen zodat dit in elke provincie tot een eigen debat kan leiden. Dit aan de hand van verschillende manieren van het vormgeven van het IPO. Hoe kijkt de rest van de commissie hiernaar?

Wat ons betreft blijven er twee Statenleden namens PS het IPO controleren. Een Statenlid van de coalitie en een Statenlid namens de oppositie. Het liefst twee Statenleden die zowel de linker- als de rechterflank vertegenwoordigen. Wij hopen door een vergoeding toe te kennen aan de leden binnen het AV dat ze extra tijd kunnen stoppen in het controleren van het IPO.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Financiering regionale netwerkbedrijven

Lees verder

Bijdrage A.05 Voordracht: Wijziging Gemeenschappelijke regeling (GR) Waddenfonds en uitstel inzet Algemene Reserve Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer