Bijdrage commissie ontwerp programma mobi­liteit


1 december 2021

Voorzitter,

Dank voor het woord en dank aan ambtenaren en de gedeputeerde voor het voorliggende ontwerp Programma Mobiliteit. Het is een programma waarin onze gedeputeerde allerlei dromen tentoon spreid. Die dromen van een mooie toekomst zijn erg fijn, maar kunnen alleen worden gerealiseerd als er fundamentele keuzes worden gemaakt.

Groninger Belang had het al over tegenstrijdigheden in het document. Wat ons betreft is de grootste tegenstelling de focus op economische groei maar tegelijk het verminderen van uitstoot. Let wel, onze uitstoot, niet onze zogenaamde voetafdruk.

Kernthema’s van de Partij voor de Dieren zijn persoonlijke vrijheid in combinatie met persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit maakt dat we niemand willen dwingen, maar zoveel mogelijk mensen willen bereiken met de boodschap om een stap terug te doen. Om niet mee te doen in de race naar de bodem die economische groei heet. Elk jaar het streven naar economische groei maakt onze planeet stapje voor stapje kapot.

De vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt gaat wat ons betreft gepaard met de verantwoordelijkheid om stil te staan bij wat voor consequenties dit heeft. Zou ik in plaats van de auto een keer de fiets of het Openbaar Vervoer nemen? Is het überhaupt noodzakelijk om de deur uit te gaan? Kan ik lokaal op vakantie of naar een festival in plaats van internationaal? Kan ik vlees en vis een paar dagen per week laten staan of zelfs ontdekken wat het is om vegetarisch of veganistisch te eten?

Binnen onze fractie hebben we naar aanleiding van de vega-fittie in de Staten gesproken over de staat van onze planeet. Waar wij als provincie een klein onderdeel van zijn. Als wereld zijn we natuurlijke hulpbronnen in een moordend tempo aan het opsouperen en de consequentie van economische groei is dat dit versnelt toeneemt. Earth Overshoot Day viel dit jaar op 29 juli. Vanaf die datum tot vandaag, bijna 18 weken verder, teren we in op onze ecologische spaarpot. Dit is geen doemscenario, het is feitelijk aan de hand.

Ook dit ontwerp Programma Mobiliteit staat weer vol van mooie ambities maar tegelijkertijd wordt er ook weer de nadruk gelegd op economische groei (zie bijvoorbeeld het hoofdstuk met de titel: De motoren van Groningen op volle toeren). Hier moeten Provinciale Staten en het college een keuze maken: economische groei óf het uitvinden van een samenleving waarin we duurzaam kunnen samenleven. Het gaat niet samen.

Nog een voorbeeld: ons transport moet op duurzame waterstof gaan draaien. Hoe denkt het college zulke hoeveelheden groene elektriciteit op te wekken voor het produceren van deze waterstof? En hoe kunnen we tegelijk ervoor zorgen dat onze elektriciteitsbehoefte 100% duurzaam wordt in onze provincie? Gaat dit niet logischerwijs gepaard met een halt toeroepen aan economische groei?

Wij constateren dat overal en nergens termen als duurzaamheid, circulariteit, klimaatneutraliteit en dergelijke worden genoemd om steun voor plannen te krijgen terwijl het in de praktijk weinig betekent. Het zijn brede begrippen, volledig vrijblijvend en daarmee betekenisloos.

Ja, voorzitter, er valt over dit ontwerp veel te zeggen, ook omdat het samenhangt met zoveel andere thema’s. Volgens Partij voor de Dieren moeten we af van schaalvergroting en terug naar een lokale economie en terug naar de menselijke maat.

We hebben nog een aantal vragen:

1. Is het college bekend met de term Earth Overshoot Day en de inhoud hiervan? Dit sluit namelijk direct aan bij de stelling van het college dat we niet alleen naar de kwaliteit van leven in het hier en nu moeten kijken maar ook naar dat van mensen elders op de wereld en van onze latere generaties.

2. Zo ja, streeft het college er naar om onze mobiliteit binnen de provincie dusdanig aan te passen dat wij als provincie voor ons deel niet meer verantwoordelijk zijn voor die roofbouw op onze planeet?

3. Graag hoor ik van andere partijen of ze voorstander zijn om tijdens een Stateninformatiedag dit thema op de agenda te zetten en een expert uit te nodigen die ons als politieke organisatie hierover informeert? Om een keer op een overstijgend thema te worden geïnformeerd. In het presidium willen we hier op terugkomen.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering fondsversterking NOM

Lees verder

Bijdrage commissie afschaling projectorganisatie N33 midden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer