Bijdrage commissie initi­a­tief­voorstel refe­ren­dum­ver­or­dening


8 december 2021

Allereerst willen wij de fractie van de SP danken voor het indienen van dit initiatiefvoorstel referendumverordening. Dit is actief politiek bedrijven. En dan ook nog met het doel om de afstand tussen de inwoner van de provincie en de politiek te verkleinen. Hier gaat ons hart sneller van kloppen.

Hoe zat het met de landelijke referenda? Wie had er geweten van een verdrag met Oekraïne als er geen referendum was gehouden over de vraag of deze zogenaamde associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne wel voordelig zou zijn voor het welzijn van mens en dier, hier en over de grens.

Wie had er geweten van de ruimere opsporingsbevoegdheden van inlichtingendiensten als er geen referendum over de sleepwet had plaatsgevonden? En laten we eerlijk zijn, hoeveel inwoners van onze provincie volgen ons nou daadwerkelijk en weten over welke onderwerpen wij het hebben? Zou het niet mooi zijn als referenda de interesse in provinciale politiek aanwakkert?

In 2019 heeft de Raad van State zich positief uitgelaten over een voorstel om landelijk een correctief referendum in te voeren. De Raad van State geeft aan dat hiermee relatief geïsoleerde groepen in de samenleving kunnen worden betrokken bij de politieke besluitvorming. De stukken aangaande participatiebeleid in deze provincie staan vol met de wens om juist die groepen te betrekken in het politieke proces.

Er wordt ons gevraagd om in te gaan op de hoogte van de kiesdrempel voor het indienen van een inleidend en definitief verzoek. De 2 en 4% die hier worden genoemd zijn wat betreft Partij voor de Dieren acceptabel. In de meeste kernen in de provincie wonen niet genoeg mensen om die tweede drempel van 18.000 handtekeningen aan te kunnen tikken, wat maakt dat er minstens regionale steun moet zijn tegen een bepaald Statenbesluit om een referendum in gang te zetten. De Partij voor de Dieren is het eens met het college dat er een opkomstdrempel van 30% moet worden opgenomen.

Willen wij de inwoners in onze provincie slechts eens per 4 jaar een beslissende stem in het politieke proces geven? Of gunnen we onze inwoners de mogelijkheid om vaker hun stem te laten horen? Laten we met vertrouwen dit initiatiefvoorstel steunen. Als een referendum wordt uitgeschreven is het aan ons, volksvertegenwoordigers, om burgers te overtuigen met sterke argumenten om een goede beslissing te maken.

Tweede bespreking:

We hebben in een vorige commissie uitgebreid gedeeld hoe de Partij voor de Dieren denkt over dit voorstel. Ik heb de champagne al koud staan in afwachting van de stemmingen van volgende week.

We hebben kennis genomen van de reactie van de fractie van de SP op de vragen die mijn fractie en andere fracties hebben gesteld. We begrijpen de overwegingen die hebben geleid tot de aanpassingen. Dank voor de tijd en aandacht die de SP in het initiatiefvoorstel heeft gestoken. Wij zullen instemmen met de voordracht zoals deze er nu ligt. Laten we als Provinciale Staten altijd zoeken naar mogelijkheden om politiek dichter bij de inwoner te brengen. Dit is een voorstel dat hier duidelijk aan bijdraagt.

Wat onze fractie betreft is er veel polarisatie in de samenleving juist omdat bepaalde geluiden in onze samenleving onderbelicht zijn, weggehoond worden of simpelweg worden genegeerd. We hebben het gezien in de documentaire Tegenwind – Het verdriet van de Veenkoloniën. Daar waar mensen boos worden op het moment dat er juist niet wordt geluisterd. Ook de Raad van State geeft aan dat met betere inspraak ‘relatief geïsoleerde groepen in de samenleving kunnen worden betrokken bij de politieke besluitvorming’.

Mijn fractie is verder voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar.

Interessant voor jou

Bijdrage commissie Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering Actualisatie omgevingsvisie en -verordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer