Bijdrage commissie Actu­a­li­satie Omge­vings­visie en Omge­vings­ver­or­dening


8 december 2021

Wat we tot nu toe zien in de Omgevingsvisie en - verordening is dat aan het beschermen van de omgeving veel mooie woorden worden gewijd, maar dat hieraan geen consequenties worden verbonden. In het concrete beleid blijft namelijk alles bij hetzelfde met een sterke gerichtheid op economische groei en alles wat daarbij hoort. Op deze wijze komt het beschermingsdoel van de Omgevingswet er bij voorbaat heel bekaaid vanaf.

De Partij voor de Dieren wil daarom een klemmend beroep doen op het college om bij de voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie en -verordening concrete invulling en uitwerking te geven aan de mooie woorden en principes van o.a. de Strategische MilieuAgenda. Graag zien wij uitgewerkt hoe er door het college wordt gedacht over onder andere het voorzorgbeginsel, hoe wordt afwenteling voorkomen naar elders en/of later en hoe het college denkt over het principe van de vervuiler betaalt. Gaat het college dit actief oppakken in het Koersdocument?

Onze fractie is met Partij voor het Noorden, teleurgesteld dat het nuttige mechanisme van een zonneladder niet wordt ingezet. Dat zowel zon op land als zon op dak nodig is betekent niet dat er geen rangorde in aangebracht kan worden! Het kost wellicht meer inspanning, maar gemeenten (en bedrijven) de vrije hand geven leidt onherroepelijk tot grove aantasting van het buitengebied. Zonneparken leveren veel geld op voor grondeigenaren of ontwikkelaars. Omdat de kosten van plaatsing van zonnepanelen op daken veel duurder is dan op land is het besluit van GS om geen keus te maken, feitelijk een keus voor zonneparken.

Klopt het dat ook in de huidige actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening van enige sturing richting zon op dak en andere ruimte binnen de bebouwde omgeving geen sprake zal zijn? (Los van het gegeven dat zonneparken niet in natuurgebieden mogen komen). Laat GS dit afhangen van wat er uit de consultatie met gemeenten komt, of heeft GS hier ook een eigen visie op? Gaat GS zich hard maken om in de nieuwe visie wél tot gewenste volgorde te komen? De PvdD wil bij voorkeur een wettelijke verplichting om daken te voorzien van zonnepanelen, niet alleen nieuwe, maar ook bestaande daken.

Voor bewoners met een kleine beurs moet voor energiebesparing en eigen energieopwekking een ruimhartige subsidieregeling komen.

Wat betreft Groningen Airport Eelde sluiten wij ons aan bij de SP. Wij zien geen toekomst voor het vliegveld en willen absoluut niet dat het college stuurt op het open houden van deze infrastructuur.


Interessant voor jou

Bijdrage commissie uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021 - 2030

Lees verder

Bijdrage commissie initiatiefvoorstel referendumverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer