Bijdrage commissie uitvoe­rings­pro­gramma Bos en Hout 2021 - 2030


8 december 2021


Voor onze fractie is het van groot belang dat er genoeg aandacht en middelen worden besteed aan Bos en Hout in de provincie. Hoe vergroenen we letterlijk onze provincie door meer land terug te geven aan de natuur?

Allereerst zijn we blij om te lezen dat er in plaats van 175 hectare nu gekoerst wordt op de aanplant van 350 hectare bos. Er zijn goede plannen ontwikkeld om de natuur te versterken.

Partij voor de Dieren is blij dat er inmiddels subsidies zijn verstrekt, dat de eerste hectares bos al zijn aangeplant. Wij willen aandringen op meters maken zonder onnodig veel tijd aan de tekentafel door te brengen. Daarbij wijzen we op o.a. initiatieven als ‘Meer bomen nu’ en ‘Plan Boom’ die in korte tijd met hulp van al in de natuur aanwezige zaailingen, en vrijwilligers, scholen en bedrijven heel veel bereikt heeft.

Toch hebben wij ook al eerder gepleit voor een grotere ambitie. Onze provincie is 232.000 hectare groot, de nu voorgestelde versterking van 750 ha. is wat ons betreft ondermaats. Bovendien blijft de verhouding bos en landschappelijke beplanting belangrijk om in de gaten te houden. Erfbeplanting heeft een andere ecologische en klimaatfunctie dan aaneengesloten bos. Ook de soort aanplant is bepalend: zoekt men naar inheemse bomen, met grote waarde voor biodiversiteit? Bijvoorbeeld boomsoorten die vroeg bloeien, of juist lang doorbloeien, bomen die vrucht dragen, en vermijd men monotone aanplant die gevoeliger is voor ziekten en parasieten?

Om een goed plan uit te kunnen voeren is echter bovenal een structureel budget nodig. We lezen dat een eventueel positief rekening resultaat ten goede komt aan het programma Bos en Hout. Dit betekent dus dat het elk jaar weer afwachten is of er incidenteel budget beschikbaar komt. Bij een negatief rekeningresultaat zal het programma geen financiële injectie krijgen.

Daarop aansluitend zien we in de brief dat de ontwikkeling van het programma ‘afhankelijk is van het grondaanbod, ruilmogelijkheden, kostprijzen, doorlooptijd van transacties en de snelheid waarmee aanvragers tot concrete plannen komen’.

Hoe denkt het college hier een NNN-scenario voorkomen? Dus dat men in de laatste jaren nog zoveel moet kopen en inrichten dat het onhaalbaar wordt, of dat men de doelstelling naar beneden moet gaan bijstellen? Wij vragen u om niet alleen tevreden te zijn met laaghangend fruit de eerste paar jaar, maar meteen de moeilijker te realiseren opgaven voortvarend op te starten, anders moeten we op de blaren zitten in de laatste jaren.

Vanuit een sterke natuur kan biodiversiteit zich ontwikkelen en dat kan ten goede komen aan het algehele leven hier in de provincie. Bijvoorbeeld voor boeren voor wie een sterk bodemleven van cruciaal belang is voor het groeien van gewassen. Het is van belang om bos aan te planten om klimaatverandering tegen te gaan.
Kortom, het plan ligt er maar of het in de praktijk haalbaar is, is erg onzeker vanwege het ontbreken van structurele financiering en andere factoren. Hier maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over. Wij vragen u dan ook om in de komende Voorjaarsnota structureel budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van programma Bos en Hout.
Interessant voor jou

Bijdrage commissie ontwerpherstelbesluit omgevingsvergunning uitbreiding windpark Delfzijl Zuid

Lees verder

Bijdrage commissie Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer