Bijdrage Brief Nationaal Stra­te­gisch Plan voor het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid in Groningen


11 mei 2022

Voorzitter,

Wat heeft het college grootse en veelal ook mooie plannen met de te verdelen subsidie vanuit de Europese Unie, inzake het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Die sigaar uit eigen doos heeft nog nooit zo lekker gesmaakt lijkt het wel. Maar we hebben het vaker gezien, mooie ambities en uiteindelijk gaat het economische, het kapitaalkrachtige belang boven het belang van het kwetsbare.

Dit college heeft zich flink bemoeid met de totstandkoming van het GLB-NSP in IPO verband. Bij monde van toenmalig gedeputeerde Staghouwer. Wij tasten nog steeds in het duister over welke aandachtspunten door het college zijn ingebracht in IPO verband, kunt u ons daarover informeren? Klopt ons vermoeden dat dit college de economische positie en werkgelegenheid laat prevaleren boven ecologie? Verder heeft onze fractie behoefte aan meer transparantie van het college inzake de IPO compromisvorming (in zijn algemeenheid). Is het college bereid om het proces van gesprekken binnen de IPO werkgroep transparant te maken door onze Staten vaker, uitgebreider en tijdig te informeren?

Deze gepresenteerde brief, met een inkijkje in hoe de subsidie volgens dit college in deze provincie verdeeld dient te worden, staat vol met zinnen als ‘dit kunnen we doen’ en ‘dit behoort tot de mogelijkheden’. Dan is het dus maar afwachten met welke concrete plannen het college komt en welke programma’s een extra bijdrage gaan krijgen en waarvoor die bijdrage dan is bedoeld.

Het college is waarschijnlijk bekend met dat de meerderheid van de leden in deze Staten een brief ondersteunt waarin de landelijke politiek werd opgeroepen om een ambitieuzer GLB-NSP bij de Europese Commissie aan te leveren. De Europese Commissie sluit zich aan bij de kern van de kritiek in deze brief: de plannen gaan niet ver genoeg om milieu-, biodiversiteits- en klimaatuitdagingen aan te pakken.

In het licht van de oorlog in Oekraïne vraagt de Europese Commissie zich bijvoorbeeld af hoe Nederland denkt onafhankelijker te worden van het verre buitenland voor import van bijvoorbeeld eiwitrijke gewassen zoals soja. Het college heeft de ambitie om natuurinclusieve kringlooplandbouw te stimuleren.? Is het College het met ons eens dat veevoer uit Brazilië nooit deel uit kan maken van kringlooplandbouw? Veevoer moet op eigen grondgebied geteeld worden, maar nog beter is het als een flink deel van deze grond gebruikt gaat worden voor eiwitgewassen voor humane consumptie.

De Europese Commissie constateert in het verlengde hiervan dat Nederland kampt met een hoge veedichtheid. De EC geeft aan dat Nederland geen enkele interventie in het plan presenteert aangaande het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging door bio-industrie en het tegengaan van een overschot aan nutriënten in de bodem.3 Dit is voor de Partij voor de Dieren een zeer belangrijk thema. Hoe gaat u serieus vaart zetten achtereen gesloten kringloop in de landbouw? Er is weliswaar een start gemaakt met pilots, en dat juichen we toe, maar de transitie moet sneller en meer oppervlak beslaan.

Is het college het met onze fractie eens dat het terugdringen van het aantal dieren in de bio-industrie de meest effectieve en voor de hand liggende aanpak is voor het behalen van al deze doelstellingen? Zo ja, kan het College ons informeren over concrete handelingsperspectieven die de provinciale overheid kan inzetten om die die reductie aan te jagen?

Wordt er een verbinding gelegd naar het eiwittransitieplan van het college? Hoeveel urgentie krijgt dit programma?

Kortom, wij roepen het college op om die boeren te belonen die daadwerkelijk inzetten voor natuurbehoud- en herstel.

Als laatste vragen wij het college nadrukkelijk om vooraf inzicht te verschaffen in de subsidievoorwaarden die worden gesteld aan nieuw LEADER- of ANLb-pakketten of andere subsidieregelingen waarbij Europees geld wordt verdeeld. Wanneer is de eerstvolgende datum waarop subsidieverordeningen worden vastgesteld? Kan het college toezeggen dat de Staten inzicht en inspraak krijgen in de door het college vastgestelde subsidiekaders?

Graag een concreet antwoord op deze laatste vragen en een reflectie op de samenhang en de prioritering in het kader van de ander gestelde vragen.