Bijdrage Begroting 2023 en Najaars­mo­nitor 2022


2 november 2022

Voorzitter, dank voor het woord.

Wij doen in het kader van de begroting 2023 graag een drietal voorstellen waar wat ons betreft een serieuze financiële investering nodig is. We horen graag van het college en andere fracties hoe ze denken over deze voorstellen.

Onlangs hebben we kennis kunnen nemen van het NRK-rapport ‘Kennis maakt Kracht’. Het was ook de bedoeling dat we hierover, als provinciale politiek, een informeel gesprek. Helaas is dit niet doorgegaan, heeft de Griffie dit moeten afblazen omdat er weinig animo was om dit gesprek te voeren. Het rapport gaat over het versterken van het institutioneel geheugen en daarmee het lerend vermogen van PS. Dit is van cruciaal belang om de positie van PS te versterken zodat de staten beter hun kaderstellende en controlerende taken kan uitvoeren.

Wat heeft dit nou met de begroting te maken? Het NRK-rapport rept over het verlies van kennis in Provinciale Staten. Kennis van dossiers die al eerder op tafel hebben gelegen ligt onder andere bij Statenleden die al jaren meedraaien in PS, maar ook bij de fractieondersteuning. Nu is onlangs in het nieuws geweest dat Statenleden 16% meer gaan verdienen. Maar het budget voor de fractieondersteuning in Groningen blijft minimaal. Voornamelijk bij kleine fracties is behoud van degelijke kennis een uitdaging. Om een fractiemedewerker een degelijk salaris en meer uren te kunnen bieden, is er meer budget nodig. Mijn oproep richting alle fracties is: als we onszelf als PS serieus willen nemen, moet hieraan worden gesleuteld.

Wij verzoeken het college om de ondersteuning van fracties goed te gaan regelen door het vaste bedrag per fractie te gaan verdubbelen. Groningen bungelt bijna onderaan de lijst voor wat betreft hoogte fractievergoedingen van alle provincies. In Fryslân ontvangen de fracties een vergoeding die bijna 4 keer zo hoog is als bij ons. De fractievergoeding in Drenthe wijkt niet veel af van de onze, maar het grote verschil is, dat er bij de griffie in Drenthe 4 of 5 onderzoekers zitten die Statenleden kunnen ondersteunen. Een verdubbeling van het vaste bedrag voor de fractieondersteuning lijkt ons daarom een heel reëel voorstel. Het gaat dan om de verdubbeling van het huidige bedrag van ruim € 24.000 per fractie/per jaar.

Dan over Bos en Hout. Onze fractie heeft vanaf de start van het programma Bos en Hout aangedrongen op structurele financiering. De aankoop van grond voor en/of de aanleg van bos, houtsingels etc. vergt een lange voorbereidingstijd. Om goede plannen te kunnen maken, moet dus ver van te voren duidelijk zijn hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvoering van het programma.

Helaas is de wens van de Partij voor de Dieren tot nu toe niet gehonoreerd: de reactie van het college was steevast dat een jaarlijkse donatie uit het rekeningoverschot hiervoor toereikend is. Heel opvallend is, dat het college in de beantwoording van onze technische vragen nu zelf expliciet erkent dat voor de uitvoering van een langjarig programma er ‘continuïteit in middelen nodig is’. M.a.w.: hiervoor is structurele financiering nodig!

Uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt bovendien, dat de voortzetting van dit programma per begin 2024 geenszins is gewaarborgd. Het zou een regelrechte blamage zijn voor de provincie als dit met veel tam tam opgezette programma (voor CO2-opslag, biodiversiteit, vergroening/verfraaiing van het landschap etc.) na een aarzelende start alweer ter ziele gaat.

Als de provincie serieus werk wil maken van het programma Bos en Hout dan moet hiervoor met ingang van 2023 een ruime en structurele financiering beschikbaar komen. Graag een reactie van het college in het licht van de antwoorden op onze technische vragen.

Tot slot hoorden wij vorige week, tijdens de commissievergadering, dat het college komend voorjaar om tafel gaat om verder te bespreken welke verantwoordelijkheden bij de provincie liggen als het gaat om financiering van opvang van gewonde dieren die in het wild leven. De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert dat provincies verantwoordelijkheid moeten nemen bij de structurele financiering van dierenopvang. Nu het college een besluit hierover weer op de lange baan schuift door in het voorjaar hier verder over te spreken, vragen wij het college om in tussentijd met een overbruggingskrediet te komen. Dat is nu extra urgent, meerdere opvangcentra dreigen te moeten sluiten omdat ze de hoge energiekosten niet kunnen betalen en omdat het aantal donateurs terugloopt in deze moeilijke tijden.

Graag horen wij van de gedeputeerde of er al een inventarisatie is gemaakt van de opvanglocaties voor wild levende dieren in de provincie Groningen. Wij verzoeken het college om deze locaties actief te benaderen en waar nodig met een financiële bijdrage te helpen zodat ze het hoofd boven water kunnen houden. Het gaat hier om zeer kleine bedragen op de totale begroting. Als we de handschoen hier niet oppakken bestaat het risico dat opvangcentra noodgedwongen moeten stoppen en dat waardevolle kennis en praktijkervaring van werknemers verloren gaat. Om vervolgens deze infrastructuur opnieuw te moeten opbouwen kost vele malen meer geld. We verzoeken het college hier met een voorstel te komen.

Interessant voor jou

Bijdrage Oostpolder Reactienota met Ruimtelijk Kwaliteitskader

Lees verder

Bijdrage Begrotingen 2023 IPO en BIJ12

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer