Bijdrage A. Voerman bij PS 6 juli 2016


6 juli 2016

Woordvoering, agendapunt 3A: zienswijze op concept-instemmingsbesluit gaswinning en 3B: voortgangsrapportage meerjarenprogramma

Voorzitter, het gaswinningsbesluit van het kabinet staat een gaswinning toe van 24 miljard kuub in een regulier jaar - met ruimte voor een extra 6 miljard kuub in een koud jaar. Dat kan dus oplopen tot 30 miljard kuub.

Niet veilig, niet goed voor onze mensen, niet goed voor het milieu en dus met het oog op het welzijn van mensen en de ecologische footprint van onze maatschappij op deze planeet, een onacceptabel besluit. Terug naar 12 en dan zo snel mogelijk, met een duidelijke stip op een - nabije­ - horizon terug naar geen winning van fossiele brandstoffen. Voor minder zullen wij het als Partij voor de Dieren niet doen.

We kunnen het ons niet meer veroorloven om achteruit te leunen en de planeet de planeet te laten.

Er moet een grootscheeps plan komen vanuit Den Haag, waarin men met zeer veel kracht duidelijke stappen neemt tot een echte transitie naar duurzame energiebronnen. Het is gewoon een kwestie van politieke keuzes - de juiste keuzes!

Het Groninger gas, uit zowel het grote- als ook uit de kleine velden is nog steeds als een pluchen stoel voor onze regering, waarin zij – achteroverleunend- haar centen kan tellen. Dat moet stoppen!

Voorzitter, de PvdD is in beginsel positief over de eerste reactie van GS op het ontwerp instemmingsbesluit.

En dan de Voortgangsrapportage meerjarenprogramma.

Voorzitter in de commissie van 22 juni jl. is er al veel gezegd over dit rapport. Wij hebben net als Groninger Belang de indruk, dat ondanks de geruststellende woorden van de Nationaal Coördinator Groningen, ook hij in werkelijkheid met handen en voeten gebonden is aan de wensen van de NAM en EZ.

De NAM heeft overal een vinger in de pap en moet juist overal tussenuit! Het Centrum voor Veilig Wonen moet op de schop en onafhankelijk worden. Voorzitter, het is totaal onacceptabel dat schadegevallen van voor 2016 niet beoordeeld kunnen worden door een onafhankelijk arbiter.

Wat de BRZO bedrijven betreft: het vaststellen van de juiste normen, het controleren en aardbevingsbestendig maken van dit soort bedrijven moet - veel en veel - sneller. We moeten niet wachten op een fikse aardbeving met wellicht alle gevolgen van dien voor omwonenden, - mens en dier - en het milieu.

We maken ons daar grote zorgen om. Kan de gedeputeerde ons toezeggen dat dit punt boven aan de agenda blijft staan tijdens zijn gesprekken met GS?(toezegging gekregen)

Voorzitter, In een open brief van de Coalitie Gasverzet Groningen van 20 juni jl. wordt in navolging van een oproep van de Statenfractie van het CDA aan ons gevraagd om pal achter de bewoners te gaan staan door zo veel als voor de Provincie mogelijk is een duidelijk signaal af te geven richting de NAM en haar moederbedrijven Shell en Exxon.

Daarom willen wij het college vragen om uit te laten zoeken op welke wijze de provincie een signaal kan afgeven richting NAM, Shell en Exxon. Om te kijken naar strenge handhaving, naar waar vergunningen of huisvesting kunnen worden geweigerd enz. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Moties:

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/gezamenlijke-motie-herstel-van-vertrouwen

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/gezamenlijke-motie-gaswinning

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer