Bestem­mings­re­serve Groen voor Less Favoured Areas


19 januari 2010

Commissie Omgeving en Milieu 20 januari 2010

Betreffende inzet van € 3,6 miljoen uit de bestemmingsreserve Groen voor de cofinanciering van Europese middelen voor LFA en akkerranden-beheer.

De Partij voor de Dieren vindt dit een zeer onduidelijk geschreven voordracht. Enerzijds gaat het over Middag-Humsterland, wat door de provincie is aangemeld als Less Favoured Area (LFA) bij de EU, anderzijds gaat het over subsidie voor akkerrandenbeheer in het Oldambt. Het is echter onduidelijk welk deel van deze Europese subsidie bedoeld is voor beheer van akkerranden en welk deel als compensatie voor de boeren in het Middag-Humsterland. Ook is niet duidelijk in hoeverre de boeren in het Middag-Humsterland nog verplicht worden om maatschappelijke diensten te verlenen. Of is het enkel en alleen bedoeld als compensatie voor de nadelen die landbouw en veeteelt in dit gebied met zich meebrengt?

Voorzitter, de boeren in het Middag-Humsterland zijn in het verleden niet altijd even goed omgegaan met dit gebied. Zo hebben we vorig jaar gesproken over het illegaal dempen van karakteristieke sloten. Kan de gedeputeerde aangeven in hoeverre het convenant over deze sloten nu wel wordt nageleefd? Worden er nog steeds sloten gedempt? En wordt er nog gehandhaafd?

Voorzitter, klopt het dat het Rijk niet wil meefinancieren, of is de minister inmiddels onder druk van de Tweede Kamer toch bereid om bij te dragen? De provincie stelt voor om de middelen voor cofinanciering (3,6 miljoen euro) te halen uit de Bestemmingsreserve Groen. Wij vinden het overigens wel erg toevallig dat hierin exact nog het bedrag zit dat nu nodig is om, zoals het College het verwoordt, enig ambitieniveau waar te kunnen maken. Hierbij wordt opgemerkt dat binnen het Programma Landelijk Gebied (PLG) ook middelen beschikbaar zijn voor het landschap, maar dat deze niet zijn bedoeld voor cofinanciering van regelingen rond LFA. Maar voorzitter, is de Bestemmingsreserve Groen hier dan wel voor bedoeld? Met andere woorden, is de Bestemmingsreserve Groen bedoeld voor de agrarische sector? Want daar gaat een groot deel van het geld toch gewoon naar toe. Ook willen wij graag een toelichting van de gedeputeerde waarom eventueel overgebleven geld van deze Bestemmingsreserve niet terugvloeit, maar wordt overgeheveld naar de Algemene Middelen? Hebben de bezuinigingen die de provincie moet doorvoeren nog gevolgen voor deze subsidies?

Tweede Termijn:

Voorzitter, de gedeputeerde hield een fraai betoog met mooie woorden als Health Check, modulatiegelden en frictiekosten en verwees verder enkele keren naar moties uit de Tweede Kamer. Maar helaas werden onze vragen niet beantwoord.

Het is ons in ieder geval duidelijk geworden dat de gedeputeerde geen aanvullende eisen wil stellen aan deze subsidies. Boeren kunnen niet gestimuleerd worden om bijvoorbeeld biologisch te gaan boeren of andere maatschappelijke diensten te verlenen. Dat is wat ons betreft een extra bevestiging dat er meer kaderstellend en richtinggevend beleid nodig is ten aanzien van dierenwelzijn en duurzaamheid, juist ook daar waar het gaat om modulatiegelden. Deelt het College die mening? En is het College bereid om hierop bij het Rijk en de EU op aan te dringen? Want zonder die maatschappelijke dienstverlening is deze subsidie, ook al is het gefinancierd met modulatiegelden, gewoon een verkapte inkomenssteun voor boeren. En daar zullen wij niet zonder meer mee instemmen.

We horen vaak vanuit de agrarische sector dat boeren zich verantwoordelijk voelen voor het behoud van het mooie Groninger landschap. En dat onderschrijven wij grotendeels. Het is in onze ogen echter niet vanzelfsprekend dat boeren een vergoeding krijgen, omdat ze niet de mogelijkheid krijgen om dat prachtige landschap te vernietigen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer