Aquaduct bij Noordhorn


22 april 2008

Voorzitter. Zoals we al tijdens de commissievergadering van 2 april hebben
aangegeven, zijn wij geen voorstander van variant 5B. Ik zal niet alle argumenten herhalen, maar
aantasting van het open landschap, van het Rietdal dat toch beschouwd kan worden als de poort naar
Middag-Humsterland, was wel de belangrijkste reden.
Voorzitter, er is al veel gezegd over de grote verdeeldheid onder de inwoners van Noordhorn.
Dat vinden wij heel zorgelijk. Er was echter één ding waar de meeste inwoners het wel over eens
waren: het aquaduct. Ten tijde van de startnotitie van de MER bleek dat de variant met het aquaduct
erin werd beschouwd als het meest milieuvriendelijk, omgevingsgericht alternatief. Dat is wat ons
betreft een extra reden om daar nog eens serieus naar te kijken. Voorzitter, een aquaduct kost veel
geld. Maar het is ons ook niet duidelijk – net als de PvhN – hoeveel precies. De provincie geeft aan
dat een aquaduct ongeveer € 30 miljoen kost. Er circuleren echter ook prijzen van € 15 tot € 25
miljoen. En als we naar Friesland kijken, is die provincie zelfs in staat geweest om innovatieve
aquaducten te bouwen, waarvan de prijzen uiteenlopen van € 8,7 miljoen tot € 27 miljoen. Het kan dus
blijkbaar ook goedkoper.
Voorzitter, het is ons inmiddels duidelijk geworden dat de provincie geen aquaduct wil en
eigenlijk ook geen serieuze poging wil wagen om daarnaar te kijken.
Toch willen wij het College oproepen om hier serieus naar te kijken. Daarom hebben wij ook een
amendement ingediend om die variant weer opnieuw in beeld te brengen.

Amendement B
Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 23 april 2008 ter behandeling van
voordracht 9/2008 betreffende de tracékeuze van de omlegging van de N355 nabij Noord- en
Zuidhorn,
besluiten de besluittekst te vervangen door de volgende tekst:
- te kiezen voor alternatief 4AIII voor wat betreft het tracé van de omlegging van de N355 rond
Noordhorn en Zuidhorn, met dien verstande dat voor de traverse met het Van Starkenborghkanaal
gekozen wordt voor een aquaduct;
- in het nieuwe POP te waarborgen dat de restruimte tussen het tracé van de wegomlegging en
het Van Starkenborgh-kanaal ten oosten van Noordhorn zijn open karakter behoudt;
- in te stemmen met het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente
teneinde te waarborgen dat de restruimte zijn open karakter behoudt.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat het aquaduct een meerwaarde heeft die de
kosten rechtvaardigt. Ons inziens zit de meerwaarde niet alleen in het beperken van de impact en
overlast in het open gebied. De meerwaarde zit ook niet alleen in het beter reizen voor auto’s, maar
ook een beter bereik van containerschepen en recreatievaart. De belangrijkste meerwaarde zit wat
ons betreft in de bevolking. Door het aanleggen van het aquaduct is het misschien mogelijk om
draagvlak te creëren voor de verlegging van de weg bij Zuid- en Noordhorn, welke variant dan ook, en
dat zal wellicht bijdragen aan het herstel van een verscheurd dorp. Voorzitter, ook voor ons geldt dat,
mocht het amendement over het aquaduct op onvoldoende steun kunnen rekenen, wij van harte
instemmen met het amendement A. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer