Afschot ganzen in foera­geer­ge­bieden


3 april 2007

Commissie Omgeving en Milieu
4 april 2007

Onderwerp: Afschot ganzen in foerageergebieden

Voorzitter,

Er zijn het afgelopen jaar, althans volgens de minister van LNV, 1732 overwinterende ganzen doodgeschoten in onze provincie. Daarnaast is een veelvoud van de dieren aangeschoten; dus niet direct dodelijk verwond. Dat zijn erg veel dieren waarvoor we een internationale verantwoordelijkheid hebben.

Het college van GS heeft nu het besluit genomen om de ontheffing die in 2006 is verleend voor het doden van grauwe ganzen, kolganzen en smienten te verlengen tot 1 mei 2007. De Partij voor de Dieren heeft hiertegen grote bezwaren.

De periode van afschot is volgens de gedeputeerde verlengd omdat de overwinterende ganzen iets langer in de provincie aanwezig blijven. Het Faunafonds heeft daarom geadviseerd om de periode waarop overwinterende ganzen in Noord-Nederland verblijven, met 1 maand te verlengen. De minister heeft dat overgenomen. Dat betekent echter niet dat daarmee afschot van de dieren in de foerageergebieden plaats kan vinden. Het betekent feitelijk alleen dat het beleidskader faunabeheer voor ganzen met een maand verlengd wordt.

Als het college haar zin krijgt dan schieten we in vrijwel de hele provincie ganzen dood zodat de overgebleven dieren naar de spaarzame foerageergebieden vluchten. En vervolgens zorgen we ervoor dat er geen rust meer is in die foerageergebieden door ze daar ook te doden. Het komt er eigenlijk op neer dat de dieren de afgelopen jaren met heel veel moeite en heel veel geweld de foerageergebieden in zijn gejaagd en dat ze nu met dezelfde moeite en geweld weer uit die gebieden worden gejaagd. Dat
zal de schade in de omliggende gebieden niet ten goede komen. Elke keer dat een gans opvliegt,
verbruikt hij namelijk meer energie. Dus los van wat de dieren daarmee wordt aangedaan, wordt daar ook de boeren tekort mee gedaan.

Het college van GS neemt met dit besluit slechts de helft van het advies van de minister over en combineert dat met eigen beleid. Groningen is hierin een uitzondering, want Friesland en Drenthe hebben dat niet gevolgd, en ook Zuid-Holland en Zeeland niet.

Afschot van ganzen in de foerageergebieden is strijdig met het beleidskader faunabeheer; daarin staat expliciet dat overwinterende ganzen en smienten in de foerageergebieden niet mogen worden verjaagd of gedood.

Ook hebben wij nog vragen over de SAN-pakketten. Zijn in de foerageergebieden waar volgens GS overwinterende ganzen en smienten mogen worden geschoten, grondgebruikers aanwezig die in aanmerking komen voor een SAN-vergoeding (de zgn. gedoogpakketten voor ganzen). De Partij voor de Dieren vermoedt dat deze grondgebruikers in de problemen komen als daar ook op ganzen wordt geschoten. Dit is in strijd met de voorwaarden die aan de SAN-pakketten zijn verbonden.

De Partij voor de Dieren vermoedt dat schade die in deze periode door overwinterende ganzen wordt veroorzaakt binnen de foerageergebieden niet voor vergoeding door het Faunafonds in aanmerking komt. De ontheffing die nu is verleend is namelijk in strijd met het advies van het Faunafonds dat zij op 30 oktober 2006 hebben uitgebracht over de ganzenjacht in Noord-Nederland. Heeft de gedeputeerde hierover contact gehad met het Faunafonds? En heeft de gedeputeerde de grondgebruikers binnen de foerageergebieden van deze mogelijkheid op de hoogte gesteld voorafgaand aan het besluit?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer