Colle­ge­pro­gramma- de maiden­speech van Anja Hazekamp


27 maart 2007

Provinciale Staten
28 maart 2007

Onderwerp: Collegeprogramma (maidenspeech van Anja Hazekamp)


Voorzitter.

Allereerst wil de Partij voor de Dieren het toekomstige college feliciteren met het collegeprogramma. Het is niet alleen snel tot stand gekomen, maar de inleiding ziet er ook goed uit. In de inleiding staat onder meer dat Groningers trots zijn op Groningen, op het landschap en op de cultuurhistorie. De coalitie erkent dat zij verantwoordelijk is voor de bescherming van het landschap. Zij koestert de stilte, de weidsheid en de duisternis.

Helaas, als we verder lezen blijkt dat dit slechts voor een deel van de provincie geldt. Voor grote delen van de provincie voert de coalitie een ander beleid in de komende vier jaar. Daar hoeft het landschap niet te worden beschermd, daar mag lichtvervuiling plaatsvinden en daar mag geluidshinder zijn. Daar wordt gesproken van schaalvergroting in de landbouw en dat is erg jammer. De schaalvergroting in de landbouw heeft in de afgelopen vijf jaar geleid tot 20% minder boeren in onze provincie. Kortom, er is minder werk en slechtere arbeidsomstandigheden, maar ook slechtere leefomstandigheden voor omwonenden en het wegblijven van toeristen. Moeten we daar trots op zijn? Is dat sociaal? Is dat slagvaardig?

De schaalvergroting in de landbouw zal ook leiden tot aantasting van het landschap, maar vooral ook een verslechtering van het dierenwelzijn. Intensieve veehouderij is niet goed voor mensen, is niet goed voor het milieu en is zeker niet goed voor varkens, kippen en koeien. Al met al staat die schaalvergroting dan ook haaks op het collegeprogramma waarin wordt gezegd dat in de Groningse veehouderijsector verbeteringen van dierenwelzijn gestimuleerd moeten worden.

Dierenwelzijn is overigens in het hele collegeprogramma onderbelicht. De Partij voor de Dieren betreurt dat zeer. Verbetering van dierenwelzijn in de landbouwsector wordt beperkt tot de nationale en Europese kaders. Voor de komende vier jaar wil men in Groningen niet verder gaan. Over het welzijn van andere dieren in de provincie wordt zelfs helemaal niet gesproken. Denk bijvoorbeeld eens aan de dieren die in het wild leven. Het vergassen van duiven is een gruwelijke methode. Het verdrinken van muskusratten is even gruwelijk. De jacht op hoogzwangere reeën en het vermoorden van zogende babyvosjes, nadat hun moeder al om het leven is gebracht. ’s Nachts. Ook voor dieren geldt dat zij geen rust en duisternis hebben in het veld.

Voorzitter, op het gebied van de natuur laat het programma wat ons betreft ook veel te wensen over. Ten
aanzien van de Ecologische Hoofd Structuur worden geen extra inspanningen geleverd en geen extra investeringen gedaan, zoals de meeste andere provincies wel doen. Het is ook niet duidelijk wat het college precies beoogt met robuuste verbindingszones. Er wordt heel veel geïnvesteerd in de natuurkwaliteit van het landelijke gebied, maar er worden geen investeringen gedaan in de bestaande natuur. Een voorbeeld daarvan is het Lauwersmeergebied. Er worden in de provincie Groningen ook een aantal infrastructurele maatregelen voorgenomen die de natuurwaarden ernstig zullen verstoren, dan wel aantasten. Daarbij denken we niet alleen aan een aantal wegen die nogal omstreden zijn, maar ook aan het buitendijkse fietspad dat op de A-lijst staat en dat voor enorm veel verstoring van vogels zal zorgen.

Ten aanzien van duurzaamheid is de Partij voor de Dieren van mening dat het collegeprogramma vooral uit beloftes bestaat. Veel goede voornemens, maar weinig concrete uitwerkingen. Zo is met betrekking tot de klimaatverandering heel veel aandacht voor de bestrijding van de symptomen, zoals het verhogen van de dijken, maar de oorzaak wordt niet echt aangepakt. Integendeel, er worden nieuwe kolencentrales gepland die voor een enorme extra CO2-uitstoot zorgen en er wordt geen beperking aangebracht in de grootschalige veehouderij die ook een grote extra uitstoot van broeikasgassen met zich mee zal brengen. Hierbij steken de voorgestelde milieumaatregelen en de stimulering voor duurzame energie schril af. Kortom: veel mooie woorden en veel beloftes, maar weinig daden.

Natuurlijk staan er ook goede punten in het collegeprogramma. Denk maar eens aan de trein
naar Veendam, de investeringen in het Openbaar Vervoer, het voorstel tot een energiebesparing van
2% binnen de provinciale organisatie en vooral ook het voorstel dat de provincie gebruik gaat maken
van nieuwe mogelijkheden en de Wet op de Ruimtelijke Ordening om algemeen bindende regels
vooraf op te stellen. Daar is de Partij voor de Dieren erg blij mee.

Voorzitter, wij willen het college uitdagen om de mooie woorden die in de inleiding staan vermeld, ook echt te vertalen in beleid voor de komende vier jaar. Met aandacht voor mens én dier, natuur en milieu. Echt duurzaam, echt sociaal. Alleen dan kunnen de Groningers over vier jaar nog trots zijn
op hun provincie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer