Nieuw gaswin­nings­be­sluit minister Kamp


19 december 2014

De Partij voor de Dieren wil drie dingen benadrukken.

1. Dit besluit is onacceptabel en er moeten dingen veranderen met betrekking tot de schadeafhandleing

2. De energietransitie is noodzakelijker dan ooit

3. Er moet een onafhankelijk breed onderzoek komen naar de veiligheid van de bodem

1. Het besluit- en wat nu? Volgens de nieuwe norm die door het Kabinet isvastgesteld wordt er in 2016 slechts 1,6 % minder gas gewonnen ten opzichte van het besluit van voorjaar 2014. De minister hanteert het afwegingscriterium “leveringszekerheid” als onbetwistbare randvoorwaarde. De adviezen van het SodM worden niet opgevolgd. Terwijl dat immers ook niks kost: de inkomsten worden over langere tijd uitgesmeerd. De veiligheid van Groningers moet voorop staan. Dat is nu niet het geval. Als er geen verandering komt, is een gang naar de rechter onafwendbaar. Immers, de inwoners van Groningen voelen zich onveilig in hun eigenhuis en dit overheerst een normaal gezinsleven. In deze situatie worden zij geplaatst en dat is in strijd met de Grondwet en het EVRM.

Schadeafhandeling:

- onverkoopbaare huizen moeten worden opgekocht door de NAM

- Huizen moeten in veel sneller tempo worden opgeknapt en versterkt

- De bewijslast bij schade dient bij de NAM te liggen

-Ook de schade als gevolg van de bodemdaling dient hierin te worden meegenomen

Van alle aardgasbaten is bijna niets in Groningen geïnvesteerd en dat moet nu veranderen.

Er is een zodanige onzekerheid, zowel op de processen in de ondergrond als over de effecten hiervan op de bovengrond, dat de werkelijke effecten (met name op de langere termijn) niet goed zijn in te schatten. De minister noemt dit als reden waarom hij op dit moment geen ingrijpende besluiten kan nemen. Maar zorgvuldige besluitvorming vereist dat bij onvoldoende kennis over relevante feiten geen besluit over voortgaande gaswinning wordt genomen.

2. De noodzaak van een snelle energietransitie, lees: onafhandelijk zijn van fossiele brandstoffen wordt steeds duidelijker. De vorige keer hebben wij benadrukt dat die onafhankelijkheid van gas snel kan, indien politiek gewenst. Nederland werd in de jaren zestig heel snel aangesloten op gas en in datzelfde tempo moeten we nu woningvoorraden en gebouwen energieneutraal maken. De route naar een gasloze toekomst met worden opgenomen in het Deltaplan. Dit vermijdt ook onafhankelijkheid van landen als Rusland in de toekomst. Het zou Nederland veel exporteerbare expertise op het gebied van fossiele onafhankelijkheid opleveren. Denk aan alle expertise die Nederland nu exporteert als gevolg van dat echte Deltaplan. Bovendien wordt nu alweer gesproken over extra gaswining in de Waddenzee, hetgeen leidt tot nog meer bodemdaling en een verdere verslechtering voor de bijzondere leefomgeving van de vogels aldaar. Hoe denkt het college over de vraag om dit pad naar de energietransitie op te nemen in een nationaal Deltaplan?

3. De Partij voor de Dieren meent dat een onafhankelijke partij de toestand van de bodem en de handelswijzen van de NAM in Nederland en in het bijzonder in Groningen moet analyseren. Hierbij kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan op soortgelijke situaties in het buitenland met gaswinning. Daarbij moet worden meegenomen de situatie rondom de bodemdaling in de provincie en de stijging van de zeespiegel.

De zorgen van de Partij voor de Dieren worden gevoed door het feit dat de NAM overweegt om te gaan fracken, om nieuwe technieken te gaan gebruiken en door het injecteren van afvalwater. In Overijssel gebeurt dit ook en de inspectierapporten van de NAM aan het SodM, die willen de NAM en Kamp niet openbaar maken.

In Louisiana verdwijnt dagelijks een aantal voetbalvelden in de zee als geaccumuleerd gevolg van bodemdaling, het boren van putten en het leggen van leidingen. Zover zal het hier niet snel komen, maar hoe zou de situatie er over 40 jaar uitzien? Er is nu al sprake van verzilting en de noodzaak van het bouwen van een nieuw gemaal bij – ik geloof Uithuizen – om de voeten droog te houden. Hoe lang blijft het kabinet geld pompen in Groningen om het land droog te houden? Het is nu al zo dat aan de Randstad een hogere prioriteit wordt toegekend in het nationale dijkenplan. Dit onderzoek is nodig omdat echte kennis hierover ontbreekt, zoals aangegeven.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tweede termijn

Er is een link tussen een snelle energietransitie en de veiligheid van de inwoners omdat dan om verschillende redenen de gaskraan dicht kan. En die link, die mis ik bij het college. Die kraan moet dicht. We zullen nu al jaren last blijven houden van de bevingen.

De onderzoeken die tot nog toe zijn geproduceerd zijn afkomstig van de NAM of overheidsgerelateerde instellingen als SodM. Is niet onafhankelijk. De minister erkent het hiaat. De gemeente en de provincie moeten aandringen op onafhankelijk onderzoek.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer