Veran­de­rende houding gewenst betref­fende doden gravers in Eemsdijk


13 mei 2015

De Partij voor de Dieren beraadt zich nog over de wenselijkheid van de schelpdierenteelt en wij wachten met een definitief oordeel over deze plannen, totdat wij de MER hebben gezien.

Maar dit gezegd hebbende, zijn wij enthousiast over de combinatie dijkveiligheid, natuur en innovatieve landbouw en in het bijzonder over de urgentie die hieruit spreekt om deze zwakke dijk nabij een industriegebied aan te pakken. Want wij vrezen al langere tijd voor een kleine Fukushima aan de Waddenzee.

Een opmerking: het moge bekend zijn dat jaarlijks duizenden vossen, konijnen, hazen en muskusratten gedood worden, omdat zij holen graven en dijkveiligheid zouden aantasten. Er is nu een nieuwe houding ten aanzien van dijkveiligheid, onder andere omdat er met behulp van sensoren de boel in de gaten wordt gehouden en wordt ingegrepen, indien nodig. De Partij voor de Dieren meent dat deze aanpak, dus meer reactief in plaats van preventief en dit in combinatie met een nieuw type dijk (een brede en dubbele dijk) een nieuwe houding ten aanzien van gravers mogelijk maakt. Wij zouden graag zien met de introductie van deze dijken en met een nieuwe houding ten aanzien van dijkveiligheid ook de houding ten aanzien van het doden van al deze dieren wordt veranderd. Wij willen het college vragen om in de overleggen, zoals die er zijn met de waterschappen, zich hier hard voor te maken, omdat de noodzaak, die wij al langere tijd betwisten om dieren hiervoor te doden, nu helemaal is weggevallen.

Bent u bereid bij de waterschappen op aan te dringen op een nieuwe houding ten aanzien van deze gravers? Bent u bereid deze houding zelf te integreren in de ontheffingen op de Flora en Faunawet?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer