Schrif­te­lijke vragen wolf in Groningen


Indiendatum: mrt. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

De voorbije dagen is veel commotie ontstaan over de wolf die een rondje door Groningen heeft gelopen. Gedeputeerde Staghouwer ontvouwde plannen om het dier te verdoven, chippen of zenderen, DNA af te nemen, en vervolgens elders weer uit te plaatsen. Er werd gesteld dat de wolf weliswaar welkom is in Groningen, maar a-typisch gedrag vertoonde en ongewenst was in woonwijken [1].

Wij stellen u graag de volgende vragen.

  1. Kunt u uiteenzetten wat de achterliggende motivatie was om de wolf te vangen, chippen en elders weer uit te zetten?
  2. Bent u van mening dat het belang van de wolf gediend is met het opsporen, vangen, chippen en elders uitzetten van het dier, en kunt u dit toelichten?
  3. Er waren al haren verzameld van deze wolf, waarom wordt dan alsnog geopteerd voor opnieuw DNA afnemen?
  4. Was u van plan de wolf weer in Groningen of elders in Nederland uit te zetten, indien de vangactie succesvol zou zijn verlopen? Kunt u uw beslissing toelichten?
  5. Kunt u motiveren waarom de wolf volgens u atypisch gedrag vertoonde, in acht nemende dat het mogelijk een dier is dat tot nu toe nauwelijks met mensen en bebouwing bekend was, en dus geen reden had om mensenschuw te zijn?
  6. Met de decentralisatie van het natuurbeleid is de provincie verantwoordelijk geworden voor een eventueel wolvenbeleid. Kunt u aangeven of er een ‘Groninger wolvenplan’ in ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij dat inzien?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

[1] http://nos.nl/artikel/2023655-groningen-overweegt-wolf-te-verdoven.html

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Geachte mevrouw De Wrede,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw schriftelijke vragen d.d. 12 maart 2015 (ontvangen 16 maart 2015) over onze plannen om de wolf die begin maart in onze provincie liep te verdoven en te zenderen.

Vraag 1. Kunt u uiteenzetten wat de achterliggende motivatie was om de wolf te vangen, chippen en elders weer uit te zetten?

Antwoord: Door het vertoonde atypisch gedrag van de wolf hebben wij besloten het dier proberen te vangen, zenderen en weer uit te zetten. Daarmee volgden wij dezelfde beleidslijn als waartoe op 3 maart al was besloten in Niedersachsen en het advies vanuit de IPO Lupus werkgroep.

Vraag 2. Bent u van mening dat het belang van de wolf gediend is met het opsporen, vangen, chippen en elders uitzetten van het dier, en kunt u dit toelichten?

Antwoord: Onder normale omstandigheden zullen wij niet snel ingrijpen. Door het atypisch gedrag vonden wij ingrijpen echter noodzakelijk. Met name ook om misstanden te voorkomen om zo ook op langer termijn de acceptatie van de wolf zo groot mogelijk te houden.

Vraag 3. Er waren al haren verzameld van deze wolf, waarom wordt dan alsnog geopteerd voor opnieuw DNA afnemen?

Antwoord: Het verzamelen van DNA was geen doel op zich waarvoor deze wolf gevangen zou worden. Gelet op discussies in de media over de vraag of dit wel een wild dier was is DNA wel een belangrijk bewijs. Voor het Faunafonds was DNA materiaal noodzakelijk om claims van gebeten schapen te kunnen beoordelen. 06-HB-SG-001 Oe provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd In een handvest voor dienstverlening Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, PubHeksvoorlichtlng; 050 3164160

Vraag 4. Was u van plan de wolf weer in Groningen of elders in Nederland uit te zetten, indien de vangactie succesvol zou zijn verlopen? Kunt u uw beslissing toelichten?

Antwoord: De habitatrichtlijn verplicht lidstaten om voor de wolf een gunstige staat van instandhouding te realiseren. Dit betekent dat het dier na eventuele vangst weer in Nederland zou moeten worden losgelaten op een plaats die voor het dier zelf ook voldoende geschikt is. Er is nagedacht over potentiele gebieden waar de wolf kan worden uitgezet maar omdat het dier niet is gevangen hoefde er geen concrete plaats te worden aangewezen.

Vraag 5. Kunt u motiveren waarom de wolf volgens u atypisch gedrag vertoonde, in acht nemende dat het mogelijk een dier is dat tot nu toe nauwelijks met mensen en bebouwing bekend was, en dus geen reden had om mensenschuw te zijn?

Antwoord: In Duitsland, met reeds jarenlange ervaring met wolven, was door deskundigen vastgesteld dat het gedrag van dit exemplaar afweek van hetgeen daar als gebruikelijk wordt ervaren. Het zou vreemd zijn om de Duitse diagnose van atypisch gedrag te negeren.

Vraag 6. Met de decentralisatie van het natuurbeleid is de provincie verantwoordelijk geworden voor een eventueel wolvenbeleid. Kunt u aangeven of er een 'Groninger wolvenplan' in ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij dat inzien.

Antwoord: Wij hebben geen 'Groninger wolvenplan'. In 2014 is een door Alterra opgesteld wolvenplan gepubliceerd (http://www.waaeninqenur.nl/nl/nieuwsA/oorstel-voor-een-wolvenplan-voorNederland-verschenen.htm). De provincies hebben afgesproken om de aanbevelingen uit dit wolvenplan uit te werken in een operationeel draaiboek. Dit wordt voorbereid door de IPO Lupus werkgroep. Wij verwachten dat dit draaiboek in de loop van dit jaar is afgerond. De schaal van afzonderlijke provincies is te klein voor eigen wolvenplannen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen.

Interessant voor jou

Vragen betreffende komst wolf in Groningen en onheffing reeën afschot

Lees verder

Vragen betreffende vermindering kwikuitstoot kolencentrale RWE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer